తుది నిర్ణయం మీదే - నరసింహులు

వివరణ

‘ఇస్లాం అదో విశ్వజనీన ధర్మం. అది మనిషికి దైవభీతిని, నైతిక రీతిని ప్రబోధించి, అతన్ని గొప్ప ధర్మపరాయణుడిగా తీర్చిదిద్దుతుంది. అతనిలో గొప్ప పరివర్తనను తీసుకు వచ్చి, అతని ఇహపరాల సాఫల్యానికి పూబాట వేస్తుంది’ అనే తన అభిప్రాయాల్ని మనతో పంచుకుంటున్న నూతన ముస్లిం సోదరుడు నరసింహులు.

ఫీడ్ బ్యాక్