రమజాన్ ఉపవాస దీక్షకులకు 30 పాఠాలు

వివరణ

షేఖ్ ఆయిద్ అబ్దుల్లాహ్ అల్ కర్నీ రచించిన గొప్ప పుస్తకాలలో ఇది ఒకటి. రమదాన్ నెల ఉపవాసాలు పాటించేవారికి ఉపయోగపడే అనేక విషయాలు ఇక్కడ చర్చించబడినాయి.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్