మర్యం కుమారుడైన ఈసా అలైహిస్సలాం గురించిన వాస్తవికత

మర్యం కుమారుడైన ఈసా అలైహిస్సలాం గురించిన వాస్తవికత

వివరణ

ఈ వీడియోలో మర్యం కుమారుడైన ఈసా అలైహిస్సలాం గురించిన అసలు వాస్తవికత ఏమిటి అనే అనే ముఖ్య విషయం పై గుంటూర్ పట్టణంలోని సెంటర్ ఫర్ ఫైనస్ మెసేజ్ టు మాన్ కైండ్ అనే ధర్మప్రచార సంస్థకు చెందిన ప్రముఖ ఉపన్యాసకులు జనాబ్ అబ్దుర్రహ్మాన్ గారు ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల ప్రామాణిక ఆధారాలతో చాలా చక్కగా వివరించారు.

ఫీడ్ బ్యాక్