ఏసు బోధనలలో దేవుడు ఎవరు?

వివరణ

ఈ వీడియోలో యునివర్సల్ ఇస్లామిక్ రిసెర్చ్ సెంటరు వక్తలు ఏసు బోధనలలో దేవుడు ఎవరు అనే విషయం గురించి వివరంగా చర్చించారు.

ఫీడ్ బ్యాక్