జుమా ఖుత్బా మస్జిదె నబవీ, మదీనా – 28 02 1431హి

వివరణ

మంచిని ఆదేశించటం మరియు చెడును నివారించటం గురించిన ఆదేశాలు, విశిష్ఠతలు, వాస్తవాలు, ప్రాముఖ్యతలు, షరతులు, మానవ హక్కుల గుర్తుంచుకోవటం – మొదలైన విషయాలు మదీనా మస్జిదు ఇమాం గారు ఈ శుక్రవారపు ఉపన్యాసంలో ప్రజల ఎదుట ప్రసంగించినారు.

Download

మూలాధారం:

అల్ మింబర్ వెబ్ సైట్ www.alminbar.net

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్