జుమా ఖుత్బా మస్జిదె నబవీ, మదీనా – 15/07/1429హి

వివరణ

ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ను మనం ఎలా గౌరవించాలి, ఆయన పై దరూద్ పంపటం గురించిన ప్రాధాన్యత – మొదలైన విషయాలు మదీనా మస్జిదు ఇమాం గారు ఈ శుక్రవారపు ఉపన్యాసంలో ప్రజల ఎదుట ప్రసంగించినారు.

ఫీడ్ బ్యాక్