అల్లాహ్ కు భాగస్వాములు ఉన్నారా?

వివరణ

అల్లాహ్ కు భాగస్వాములు ఉన్నారా? అనే అంశాన్ని ఈ వ్యాసం చాలా చక్కగా చర్చించినది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్