ఇస్లాం దృష్టిలో సమాధుల పూజ - 2

వివరణ

సమాధుల విషయంలో అధిక ముస్లింల ధోరణి, సమాధుల సందర్శనలోని అసలు ఉద్ధేశ్యం, మరియు ఇస్లాం దీనిని ఘోరమైన పాపంగా ఎందుకు పరిగణిస్తుంది అనే విషయాలు ఈ వ్యాసంలో చర్చించబడినాయి.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్