షాబాన్ నెలంతా ఉపవాసం పాటించ వచ్చునా?

వివరణ

మొత్తం షాబాన్ నెలంతా ఉపవాసం పాటించడం ఉత్తమమైనదా? మొత్తం షాబాన్ నెలంతా ఉపవాసం పాటించడం సున్నతా? అనే అంశాల్ని ఈ వ్యాసం చాలా చక్కగా చర్చించినది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్