వివరణ

షాబాన్ నెల మధ్యలో ఉపవాసం ఉండటమనేది ఒక విధమైన నూతన కల్పితాచారమని నేను ఒక పుస్తకంలో చదివాను. కాని ఇంకో పుస్తకంలో షాబాన్ నెల మధ్యలో ఉపవాసం ఉండటం మంచిదని చదివాను .............. ఈ విషయమై సరైన అసలు పద్ధతి ఏమిటి?

ఫీడ్ బ్యాక్