షాబాన్ నెల మధ్యన ప్రత్యేక ఉపవాసం మరియు ప్రత్యేక ఆరాధనల కల్పితాచారం

వివరణ

షాబాన్ నెల మధ్యలో ఉపవాసం ఉండటమనేది ఒక విధమైన నూతన కల్పితాచారమని నేను ఒక పుస్తకంలో చదివాను. కాని ఇంకో పుస్తకంలో షాబాన్ నెల మధ్యలో ఉపవాసం ఉండటం మంచిదని చదివాను .............. ఈ విషయమై సరైన అసలు పద్ధతి ఏమిటి?

Download
ఫీడ్ బ్యాక్