నరక విశేషాలు

వివరణ

ఈ పుస్తకంలో నరకంలోని విశేషాల గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు హదీథుల ఆధారాలతో చక్కగా వివరించారు. దీనిని తెలుగులో జనాబ్ ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు అనువదించారు.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి