సూరతుల్ ఫాతిహా వ్యాఖ్యానం

వివరణ

అంతిమ దైవగ్రంథం ఖుర్ఆన్ (అహసనుల్ బయాన్) నుండి సూరతుల్ ఫాతిహా అనువాదం మరియు వ్యాఖ్యానం.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి