హిందూత్వము మరియు ఇస్లాంలో సమాంతర విషయాలు

వివరణ

హిందూ ధర్మం మరియ ఇస్లాం ధర్మములలోని సమాంతర విషయాలు ఈ వీడియోలో చర్చించబడినాయి. వక్త గౌరవనీయులైన సిరాజుర్రహ్మాన్ గారు చాలా కష్టపడి, ఇందులోని విషయాలను క్షుణ్ణంగా పరిశోధించి, మనకు అందించినారు. ఆ సర్వోలోక సృష్టికర్త ఎవరు మరియు ఆయనను ఏవిధంగా ఆరాధించాలి – అనే విషయాలను ఆయన చక్కగా వివరించారు. మరిన్ని వివరములకు హైదరాబాదులోని వారి ఆఫీసును సంప్రదించండి.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి

కేటగిరీలు: