హజ్ విధానం

వివరణ

ఈ వీడియోలో రబ్వహ్ జాలియాత్ ద్వారా 2011లో తెలుగు విభాగం విద్యార్ధులు చేసిన హజ్ యాత్ర మరియు హజ్ విధానం వివరంగా చూడగలరు.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి

కేటగిరీలు: