విద్య యొక్క ప్రాముఖ్యత

వివరణ

ఈ వీడియోలో విద్య యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి దారుల్ బిర్ర్ విద్యా సంస్థలో జరిగిన ఒక బహిరంగ సభలో జనాబ్ నసీరుర్రహ్మాన్ గారు చాలా చక్కగా వివరించారు. అల్లాహ్ ఆయనకు స్వర్గంలో మంచి స్థానాన్ని ప్రసాదించుగాక

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి

కేటగిరీలు: