హజ్ శిక్షణా తరగతులు-3

వివరణ

ఈ వీడియోలో రబ్వహ్ జాలియాత్ లో 2012లో జరిగిన హజ్ యాత్రికుల శిక్షణా తరగతులు మీరు చూడగలరు.

ఫీడ్ బ్యాక్