บันเทิงในอิสลาม

คำอธิบาย

บทบรรยายว่าด้วยความบันเทิงต่างๆ ในสังคมปัจจุบัน และข้อชี้แนะตามหลักการในศาสนาอิสลาม

ส่งฟีดแบ็ก