เราะมะฎอน เดือนแห่งการฝึกตน

ผู้บรรยาย : ชาฟารี ไหมหมาด

คำอธิบาย

บทบรรยายถึงบทบาทของเดือนเราะมะฎอน ในการฝึกฝนมุสลิมให้รู้และเข้าถึงความสำคัญในการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัวและสังคมส่วนรวม จากการที่ได้ถือศีลอดและปฏิบัติความดีงามอื่นๆ ที่สนับสนุนให้ทำในเดือนนี้

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล