• Tagalog

    Ang manunulat : Ahmad Baguec Pagsusuri : Nur Maguid

    Inyong nalaman na ang mga Sugo ay mga taong may tungkuling iparating ang mga Batas at Kautusan ng Allah. Ano ang mga pamamaraan upang makilala ang mga Sugo at malaman ang mga katibayan ng kanilang pagiging tunay na Sugo?

  • Tagalog

    Ang manunulat : Ahmad Baguec Pagsusuri : Nur Maguid

    Ang lathalain ito ay nagsasaad tungkol sa Laylat al-Qadr, ang Propeta Muhammad (sas) ay nagsabi: “Sinuman ang manatiling gising at nagdarasal sa Laylat al-Qadr ng dahil sa paniniwala at hangaring makamit ang gantimpala, ang kanyang mga nakaraang kasalanan ay mapapatawad.”

Mga kumento o puna