AS-SALAH (Ang Pagdarasal sa Islam)

Maikling buod

Ang pagsagawa ng mga itinakdang tungkulin ng Ibadah (pagsamba) ay nagbibigay lakas sa Eeman (pananalig) upang ito ay maging kapaki-pakinabang at mabisa sa buhay ng tao. Kaya naman, ang Ibadah ay isang bagay na nagbibigay ng tiyak na bunga. Ito ay isang paraan upang ang mga mananampalataya ay makapaglingkod sa Allah at maging mabuti sa kanyang kapwa..........

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Mga detalye

IBADAH
(Pagsamba sa Islam)
 
Ang katagang Ibadah (pagsamba) ay hango sa salitang Arabik na "Abd" na nangangahulugan ng alipin. Ang tao ay isinilang na napapailalim sa kapangyarihan ng Allah. Siya ay isinilang bilang isang alipin ng Allah. Kapag siya ay lumapit sa Allah nang may pagpapakumbaba at pagkamataimtim, siya ay gumaganap ng isang gawaing Ibadah (pagsamba). Ang Ibadah ay isang paraan upang padalisayin ang buhay pisikal at ispirituwal. Sa Islam, ang bawa't pag-aalay ng mabuting gawa na naghahangad magbigay kasiyahan sa Allah ay isang Ibadah (pagsamba).
 
Ang mga tungkuling rituwal ng Ibadah ay Salaah (pagdarasal), Sawm (pag-aayuno), Zakat (kawanggawa), at Hajj (paglalakbay sa Makkah). Ang mga naturang tungkulin kaalinsabay ng Eeman (pananalig) ay karaniwan nang tinatawag na mga haligi ng Islam. Ang Islam ay isang buo at ganap na patnubay. Nasasakop nito ang lahat ng bahagi ng buhay ng tao. Ang haligi ng Islam ay pinag-iisa ang lahat ng gawain ng tao maging ispirituwal, materyal, pansarili o pangkalahatan.

Ang pagsagawa ng mga itinakdang tungkulin ng Ibadah (pagsamba) ay nagbibigay lakas sa Eeman (pananalig) upang ito ay maging kapaki-pakinabang at mabisa sa buhay ng tao. Kaya naman, ang Ibadah ay isang bagay na nagbibigay ng tiyak na bunga. Ito ay isang paraan upang ang mga mananampalataya ay makapaglingkod sa Allah at maging mabuti sa kanyang kapwa.
 
Ang Salaah (pagdarasal),na isang mahalagang ba-hagi ng Ibadah ay siyang paksa ng aklat na ito. Ating matutunghayan sa Banal na Qur’an:
 
“Tunay na magtatagumpay ang mga mananampalataya. Silang nag-aalay ng Salaah nang buong katapa-tan at may ganap na pagsuko.” [Surah Al Mu’minun 23:1-2]
 
TAHARA
(Kadalisayan)
 
Bago isagawa ang Salaah, nararapat lamang na maging malinis at dalisay. Ang Banal na Qur'an ay nagsasabi:
 
"O kayong nananampalataya, kapag kayo'y nagnanais magsagawa ng pagdarasal, hugasan ang inyong mukha at inyong mga kamay hanggang siko, haplusin (ng basang palad) ang inyong ulo, at hugasan ang inyong paa hanggang sa bukong-bukong.” [Al-Maidah -5:6]
 
Ang kalinisan ng puso, katawan at pananamit ay tinatawag na Taharah o kadalisayan. Sa ganitong kalagayan lamang maaaring isakatuparan ng isang Muslim ang Salaah..
 
Ang pagpapakadalisay ay maaaring makamtan sa pamamagitan ng Al-Wudhu (paghuhugas ng ilang bahagi ng katawan) o ng Al-Ghusl (pagpapaligo ng buong katawan).                        
 
AL-WUDHU
(Paghuhugas sa ilang bahagi ng katawan)
 
Ang pamamaraan ng Al-Wudhu ay ang mga sumu-sunod:
 
1. Unang-una, nararapat na magkaroon ng maliwanag na Niyaat (intensiyon o hangarin) sa sarili na magsagawa ng Al-Wudhu.
 
2. Banggitin ang Bismillah (Sa Ngalan ng Allah).
 
3. Hugasan ang dalawang kamay hanggang sa pulso ng tatlong ulit. Tiyaking ang lahat ng bahagi, pati na ang pagitan ng mga daliri, ay mabasa ng tubig.
 
4. Magsahod ng tubig sa kanang kamay at magmumog ng tatlong ulit.
 
5. Hugasan ang ilong sa pamamagitan ng mahinang pagsinghot ng tubig mula sa kanang kamay at ito ay isinga sa tulong ng kaliwang kamay.  Gawin ito ng tatlong ulit.
 
6. Hugasan ang buong mukha hanggang sa mga tainga, nuo at baba (kasama ang balbas) ng tatlong ulit.
 
7. Hugasan ang mga braso, kanan muna bago ang kaliwa, mula sa pulso hanggang sa siko ng tatlong ulit.
 
8. Minsang haplusin ng basang kamay ang ulo mula sa nuo hanggang batok at pabalik.
 
9. Linisin ng minsan ang loob ng magkabilang tainga ng basang hintuturo samantalang ang hinlalaki ay hinahagod ang likuran ng tainga.
 
10. Hugasan ang magkabilang paa hanggang bukong-bukong, kanan muna bago kaliwa, at tiyaking mabasa ang lahat ng bahagi pati na ang pagitan ng daliri.
 
11. Ang mga hakbang ng Wudhu ay winawakasan sa pagbigkas ng Kalimatu Ash-Shahada: 
 
Ash-hadu an la ilaha illallaah
wa ash-hadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
 
(Ako ay sumasaksi na walang diyos na  dapat sambahin maliban sa Allah  at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay Kanyang Alipin at Sugo.
 
Si Propeta Muhammadr ay nagsabi: “Sinumang magsagawa ng Wudhu nang ganap at magsabi ng Ash-hadu an la ilaha illallah wa ash-hadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh’, ang walong tarangkahan ng Jannah (Paraiso) ay magbubukas at siya’y makakapasok sa alinmang (tarangkahang) kanyang nais.” (Muslim)
 
Paalaala:
 
Kapag ang Wudhu ay nasimulan na, walang ibang bagay na dapat pagkaabalahan maliban dito. Ang pagsagawa nito ay nararapat na tuloy-tuloy hanggang sa matapos.
 
Kung naisagawa na ang Wudhu bago isinuot ang mga medyas, hindi na kailangan pang hubarin ang mga ito sa pagsapit ng susunod na Wudhu. Sapat na ang haplusin ang itaas ng mga ito ng basang palad. Ito ay maaaring gawin sa loob ng isang araw at gabi (24 oras) sa mga nananatili sa kanikanilang pook o tahanan (tatlong araw at gabi naman sa mga naglalakbay). Kung sakaling hinubad ang mga ito at isinuot na muli bago sumapit ang susunod na Wudhu, kailangang hubarin ang medyas at hugasan ang paa sa muling pagsapit ng oras ng Wudhu.
 
Kailangang ulitin ang Wudhu kapag umihi, umutot, tumae, o hinawakan ng tuwiran ang maselang (pribadong) bahagi ng katawan o nawalan ng malay, o nakatulog ng mahimbing sa pagkakahiga.
 
AL-GHUSL
(Pagpapaligo ng buong katawan)
 
Ang Al-Ghusl ay isang pagpapakadalisay na dapat gawin kapag ang sinuman ay narumihan ng semilya (sexual discharge) dahil sa panaginip o pakiki-pagtalik sa asawa o sa anumang dahilan. Ito rin ay isinasagawa matapos huminto ang pagdurugo ng kababaihan dahil sa panganganak o regla. Dapat ding isagawa ito ng isang taong yumakap sa Islam. Ang mga paraan ng Al-Ghusl ay ang mga sumu-sunod:
 
1. Unang-una, nararapat na magkaroon ng maliwanag na Niyat (intensiyon o hangarin) sa sarili na magsagawa ng Al-Ghusl.
 
2. Hugasan ang maselang (pribadong) bahagi ng katawan. Gamitin ang kaliwang kamay sa paghugas.
 
3. Hugasan ang mga kamay ng tatlong ulit.
 
4. Isagawa ang mga paraan ng Al-Wudhu kagaya ng nasabi sa itaas maliban sa paghuhugas ng paa.
 
5. Buhusan ng tubig ang ulo ng tatlong ulit habang hinahagod ang buhok upang umabot ang tubig sa anit.
 
6. Buhusan ang buong katawan, kanang bahagi muna bago ang kaliwa, at tiyaking mahugasan ang lahat ng bahagi ng katawan pati na ang kilikili, tainga, pusod at pagitan ng mga daliri ng kamay, atbp.
 
7. At ang panghuli ay ang paglayo ng kaunti mula sa iyong kinatatayuan (upang maiwasang matalamsikan ng pinaghugasang tubig) at hugasan ang paa, kanan muna bago kaliwa.
                                                 
8. Wakasan ang rituwal na ito sa pagbanggit ng Kalimatu Ash-Shahada kagaya sa Al Wudhu. 
 
Ash-hadu an la ilaha illallah wa ash-hadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
 
(Ako ay sumasaksi na walang diyos na dapat sambahin maliban sa Allah at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay Kanyang Alipin at Sugo).
 
Bukod pa sa mga naunang nabanggit, may mga okasyon o kalagayan na kanais-nais magsagawa ng Ghusl:
 
1.      Bago pumunta sa Salaah tuwing araw ng Biyernes (Juma’a).
 
2.      Bago pumunta sa Salaah tuwing araw ng Eidul-Fitr at Eidul-Adha.
 
3.      Sinumang naghugas ng patay.
 
4.      Bago magsuot ng Ihram (para sa Hajj o Umrah). 
 
 
AT-TAYAMMUM
 (Pagpapakadalisay sa pamamagitan ng buhangin o alikabok)
 
May mga pagkakataong ang paggamit ng tubig ay imposible o mapanganib kagaya ng kawalan ng tubig o ito ay sapat lamang na inumin, o kaya'y ang paggamit nito ay maaaring magpalala ng karamdaman. Ang At-Tayammum ay isinasagawa bilang kapalit ng Al-Wudhu o Al-Ghusl sa pamamagitan ng paggamit ng malinis na buhangin o lupa.
 
Ang Banal na Qur'an ay nagsasaad:
 
"........at kung hindi makatagpo ng tubig, gumamit ng malinis na lupa at ihaplos sa mukha at kamay. Hindi nais ng Allah na ilagay kayo sa kahirapan, bagkus nais Niyang padalisayin kayo at gawing lubos ang tulong Niya sa inyo upang kayo'y maging mapagpasalamat".  [Al-Maidah, 5:6].
 
Ang paraan ng At-Tayammum ay ang mga sumu-sunod:
 
Katulad ng pagsisimula ng Al-Wudhu at Al-Ghusl, nararapat lamang na magkaroon ng maliwanag na Niyat (intensiyon o hangarin) sa sarili na magsa-gawa ng At-Tayammum at magsabi ng Bismillah (Sa Ngalan ng Allah).
 
1.      Idampi ang dalawang palad sa buhangin o sa anumang bagay na may buhangin o alikabok katulad ng dingding o bato at iba pa, at hipan ang mga ito.
 
2.      Ihaplos nang minsan ang mga palad sa mukha.
 
3.     Ihaplos nang minsan ang kaliwang palad sa itaas ng kanang kamay hanggang sa pulso at pagkatapos ay ihaplos nang minsan ang kanang palad sa itaas ng kaliwang kamay hanggang sa may pulso. 
 
Si Propeta Muhammadr ay nagsabi: “Sapat na sa inyong gawin ang katulad nito: at kanyang idi-nampi ang dalawang palad sa lupa, hinipan ang mga ito at inihaplos sa kanyang mukha at sa itaas ng bawa’t kamay”. (Pinagsang-ayunan)
 
4.    Wakasan ang rituwal sa pagbanggit ng (Kali-matu Ash-Shahada).
 
Ash-hadu an la ilaha illallaah
wa ash-hadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
 
(Ako ay sumasaksi na walang diyos na dapat sambahin maliban sa Allah at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay Kanyang Alipin at Sugo).
 
 
Mahahalagang Kondisyon ng As-Salaah
 
Ang Tahara, na siyang pinakamahalagang pangunahing kailangan bago magsagawa ng Salaah ay nailahad na sa mga naunang pahina. Ang ibang mahahalagang kondisyon ay ang mga sumusunod: 
 
1.   ORAS
 
Bawa't Salaah ay dapat ialay sa kani-kaniyang oras. Ang Salaah ay hindi maaaring isagawa bago sumapit ang takdang oras nito.  May limang itinakdang Salaah na dapat isagawa ng bawa't Muslim sa loob ng isang araw. Ito ay ang mga sumusunod:
 
Fajr - Sa pagbubukang-liwayway at bago sumikat ang araw.
 
Dhuhr - Sa pagitan ng ilang sandali matapos ang tanghaling tapat at bago sumapit ang Salatul Asr.
 
Asr - Mula sa kalagitnaan ng hapon at bago lumubog ang araw.
 
Maghrib -Ilang sandali matapos lumubog ang araw hanggang sa mapawi ang takip-silim (dumilim).
 
Isha - Sa pagdating ng dilim at bago sumapit ang Salatul Fajr.
 
2.   PANANAMI
 
Bago ialay ang Salaah, kailangang tiyakin muna na may tamang pananamit. Sa kalalakihan, nararapat na takpan kahit man lamang ang kanilang katawan mula pusod hanggang tuhod (kung sakali mang walang ibang damit na maisuot). Ang mga kababaihan ay nararapat na takpan ang sarili mula ulo hanggang paa maliban sa mukha at kamay. Ang pananamit ay dapat na malinis, payak, hindi naaaninag, at hindi hapit sa katawan. Sa mga araw ng kanilang pamamanahon o regla (menstruation period), ang kababaihan ay malaya sa tungkuling mag-alay ng Salaah. 
 
3.   POOK O LUGAR
 
Saan man naroroon ang tao, siya ay maaaring humarap sa Allah sa kanyang mataimtim na pagdarasal. Si Propeta Muhammadr ay nagsabi: "Ang lahat ng dako ng daigdig ay ibinigay sa akin na maging Masjid: malinis at dalisay." Higit na kanais-nais na ang Salaah ay ialay ng sama-sama o kongregasyon. Humarap sa Qibla (Ka'aba sa Makkah) kapag nag-aalay ng Salaah.
 
ADHAN
(Ang Pagtawag ng Pag-anyaya sa Salaah)
 
Upang ipunin ang mga Muslim sa pagdarasal ng sama-sama o kongregasyon, ang Adhan ay isinasagawa. Ang Mu’adhin (nagsasagawa ng Adhan) ay titindig na nakaharap sa Qibla (Ka'aba sa Makkah) at itataas ang mga kamay na ang hintuturo ay nakalagay sa magkabilang tainga at bibigkasin ang Adhan sa malakas na tinig nang ganito:        
 
"Allahu Akbar" 4  na ulit
(Ang Allah ay Dakila)
 
"Ash-hadu Anla Ilaha Illallaah” 2 ulit
(Ako ay sumasaksi na walang tunay na
 diyos na dapat sambahin maliban sa Allah)
 
"Ash-hadu Anna Muhammadar
Rasullullaah”   2 ulit
(Ako ay sumasaksi na si Muhammad
 ay Sugo ng Allah )
 
"Hayya ‘Alas Salaah"  2 ulit
(Halina sa Salaah (Pagdarasal)
 
"Hayya ‘Alal Falaah"   2 ulit
(Halina sa Tagumpay)
 
"Allahu Akbar"  2 ulit
(Ang Allah ay Dakila)
 
"La Ilaha Illallaah"  1 ulit
(Walang tunay na diyos na dapat
sambahin maliban sa Allah)
 
Sa Adhan ng Salatul Fajr, ang mga sumusunod ay idinadagdag sa pagitan ng "Hayya 'Alal Falaah" (Halina sa Tagumpay) at "Allahu Akbar" (Ang Allah ay Dakila):
 
"Assalatu Khairum Minan Naum" 2 ulit
(Ang pagdarasal ay higit na mabuti kaysa pagtulog)
 
Mga Dapat Sabihin Habang Itinatawag ang Adhan
 
Sinuman ang makaririnig ng Adhan, kanais-nais na banggitin ang bawa't sabihin ng Mu’adhin maliban sa "Hayya 'Alas Salaah" at "Hayya 'Alal Falaah". Sa halip, sabihin ang:
 
"La Hawla Wa La Quwwata Illa Billah”
(Walang kapangyarihan at lakas malibang magmula sa Allah).
 
DU'A (Panalangin) Pagkatapos ng Adhan
 
Pagkatapos ng Adhan, ang mga Muslim ay pinapa-yuhang manalangin ng ganito:
 
"Allahumma rabba hadhi-hid da’awatit-tam-ma”
 (O Allah, Panginoon nitong ganap na pagtawag at ang mga itinakdang pagdarasal)
 
"Was-salatil qa’imati ati Muhammadan al waseelata wal fadeela”
(Ibigay Mo kay Muhammad ang Wasilah, mataas na katayuan sa Paraiso)
 
 "Wab ‘ath-hu maqaman mahmudal ladhi wa‘ad-tah”
(at itaas Mo siya sa kapuri-puring katayuan na  Inyong ipinangako sa kanya)
 
Ang Propetar ay nagsabi: “Sinumang magsabi nitong Du’a pagkatapos marinig ang Adhan ay may karapatan sa aking pamamagitan sa Araw ng Paghuhukom.” (Bukhari)
 
IQAMA
(Ang Pagtawag sa Pagsisimula ng Salaah)
 
Pagkatapos ng Adhan at ang mga Muslim ay nagtipon na sa pook ng dasalan, ang pangalawang tawag (Iqamah) ay bibigkasin.  Ito ay palatandaan na ang Salaah ay sisimulan na. Ang mga sumusunod ay ang pagtawag ng Iqamah:
 
"Allahu Akbar"  2 ulit 
 (Ang Allah ay Dakila)
 
"Ash-hadu Anla ilaha Illallaah" 1 ulit           
(Ako ay sumasaksi na walang tunay na
diyos na dapat sambahin maliban sa Allah)
 
"Ash-hadu Anna Muhammadar
Rasulullah”  1 ulit
(Ako ay sumasaksi na si
Muhammad ay Sugo ng Allah)
 
"Hayya ‘Alas Salaah”   1 ulit
(Halina sa Salaah (Pagdarasal)
 
"Hayya ‘Alal Falaah"  1 ulit
(Halina sa Tagumpay)
 
"Qad Iqamatis-Salaah"  2 ulit
(Ang Salaah ay mag-uumpisa na)
 
"Allahu Akbar"  2 ulit
(Ang Allah ay Dakila)
 
"La Ilaha Illallaah"  1 ulit
(Walang tunay na diyos na dapat sambahin maliban sa Allah)
 
Mga Bahagi ng Salaah
 
Ang Salaah sa Islam ay isang di-karaniwang tungkulin.  Nilalapit nito ang tao sa Allah sa pamamagitan ng pagtugma ng kanyang kaisipan at katawan. Sa Salaah, ang Muslim ay ganap na isinusuko ang sarili sa kanyang lumikha.
 
Bago mag-alay ng Salaah, tiyakin muna sa sarili na ang lahat ng kinakailangang kondisyon na nauukol sa Salaah ay naisagawa na. Ang mga detalye sa pagganap ng Salaah ay ang mga sumusunod:
 
1.   Magkaroon ng layuning mag-alay ng Salaah, kung ito ba ay Fardh na Salaah (mga itinakdang tungkuling dasal) tulad ng Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib o Isha. O kung ito ba ay Sunnah (kusang-loob na karagdagang dasal).
 
2.    Pagkatapos ay itaas ang mga kamay kapantay ng tainga  habang nagsasabi ng Takbiratul Ihram:
 
"Allahu Akbar"
(Ang Allah ay Dakila)
 
3.  Ngayon ay ilagay ang mga kamay sa dibdib, ang kanang kamay ay nakapatong sa kaliwang kamay at sabihin nang pabulong ang mga sumusunod na pagsamo o pagluhog:
 
 "Subhanaka Allahumma wa Bihamdika”
(O Allah, Maluwalhati at Kapuri-puri)
 
"Watabaraka Ismuka  wa Ta’ala Jadduka”
 (at purihin ang Ngalan Mo at dakilain ang Iyong Kataasan)
 
"Wa La ilaha Ghairuka”
 (at walang karapat-dapat sambahin  maliban sa Iyo)
 
"A'udhu Billahi Minash-Shaitan-nir Rajeem”
 (Ako ay nagpapakupkop sa Allah laban sa isinumpang Satanas)
 
4.   Pagkatapos nito, bigkasin ang pambungad na kabanata ng Banal na Qur'an,  ang Al-Fatiha:
 
"Bismillah-hir Rahman-nir Raheem”
 (Sa Ngalan ng Allah, Ang Mapagpala, Ang Mahabagin)
 
"AL-HAM-DU LIL-LAHI RAB-BIL ‘ALA-MEEN"
 (Ang lahat ng pagpupuri ay sa Allah lamang, ang Panginoon ng mga daigdig)
 
"AR-RAH-MANIR-RAHEEM"
(Ang Mapagpala, Ang Mahabagin)
 
"MA-LI-KI YAU-MID-DEEN"
(Ang  Tanging Hukom  at Hari ng Araw ng Paghuhukom)
 
"IYYA-KA NA-BU-DU WA IYYA-KA NAS-TA-EEN"
(Ikaw lamang ang sinasamba namin at Ikaw lamang ang hinihingan namin ng tulong).
 
"IH-DI-NAS-SIRA-TAL-MUS-TA-QEEM"
(Ipatnubay Mo sa amin ang tuwid na landas)
 
"SIRATAL LADHINA-AN-AMTA ALAI-HIM"
(Ang landas ng Iyong pinagpala)
 
"GHAIRIL MAGH-DU-BI ALAI-HIM"
(Hindi ng mga isinumpa)
 
"WA-LADH-DHAAL-LEEN (AMEEN)"
 (At nangaligaw ng landas)  (Amen)
                                           
 5.    Ngayon bigkasin ang sumusunod (Suratul Ikhlas) o alin mang talata sa Banal na Qur'an:
 
"BISMILLAH-IR RAHMAN-IR RAHEEM"
   (Sa Ngalan ng Allah, Ang Mapagpala, Ang Mahabagin)
 
"QUL HU-WAL-LA-HU A-HAD"
(Ipahayag, Siya ang Allah, Ang Nag-iisa)
 
 "ALLA-HUS-SAMAD"
(Allah, Ang Walang Hanggan, Ang Ganap, Sandigan ng lahat)
 
"LAM-YALID WA LAM-YOLAD"
(Hindi siya nagkaanak at hindi Siya ipinanganak)
 
"WA LAM YAKUN-LAHU KU-FU-WAN AHAD"
 (At Siya ay walang katulad)
 
6.      Ngayon ay sabihin ang ALLAHU AKBAR at ilagay ang mga kamay sa inyong tuhod sa pagyuko (ang katayuang ito ay tinatawag na Ruku) at sabihin ng tatlong ulit ang mga sumusunod:
 
"SUBHANA RABBIYAL 'ADEEM"
 (Kaluwalhatian sa aking Dakilang Panginoon)
 
7.      Pagkatapos ay bumalik sa pagkakatayo at sabihin ang mga sumusunod:
 
"SAMI' ALLAHU LIMAN HAMIDAH"
 (Dinidinig ng Allah ang sinumang nagbibigay ng Pagpupuri sa Kanya)
 
"RABBANA WA LAKAL HAMD"
(Panginoon namin, ang Pagpupuri ay sa Iyo lamang)
 
8.      Ngayon ay sabihin ang ALLAHU AKBAR at magpatirapa na nakadampi ang iyong  nuo, ilong, palad,  tuhod at paa  sa  lupa (sahig) (ang  katayuang ito ay tinatawag na Sujud). Habang nasa ganitong kalagayan, sabihin nang tatlong (3) ulit ang mga sumusunod:
 
 "SUBHANA RABBIYAL 'ALA"
(Kaluwalhatian sa aking Panginoon, Ang Kataas-taasan)
 
9.      Umupo nang matuwid mula sa pagkaka-patirapa at sabihin ang mga sumusunod:
 
"RABBIG FIRLEE, WARHAMNEE, WAHDINEE, WAJBURNEE WARZUQNEE WA'AFINEE”
(O Panginoon, nawa'y patawarin Mo ako, at kahabagan Mo ako, at tulungan Mo ako,
at patnubayan Mo ako, at biyayaan Mo ako, at pagalingin Mo ako)
 
10.  Pagkatapos nito, sabihin ang ALLAHU AKBAR at isagawa ang pangalawang Sujud (pagpapatirapa) at banggitin ng tatlong ulit ang mga sumusunod:
 
"SUBHANA RABBIYAL 'ALA "
(Kaluwalhatian sa aking Panginoon, Ang Kataas-taasan)
 
Dito natatapos ang isang Rak'a (yunit) ng Salaah. Sa Salaah na may dalawang Rak'a kagaya ng Fajr (bukang liwayway), tumayo mula sa Sujud (pagka-patirapa) ng unang Rak'a habang sinasabi ang ALLAHU AKBAR. Ang pangalawang Rak'a ay isinasagawa katulad ng unang Rak'a. (mula bahagi blg. 4 hanggang 10).
 
11.  Pagkatapos ng huling Sujud sa pangalawang Rak'a, umupo sa iyong kaliwang paa saman-talang ang iyong kanang paa ay nakatayo na ang mga daliri ay nakasayad sa  lupa (sahig). Ang bawa't palad ng kamay ay nakapatong sa magkabilang tuhod.  Habang nasa ganitong katayuan, sabihin nang mahina (pabulong) ang Tashahud:
 
"AT-TAHIYYATU LILAHI WASALAWATU WATAYYIBATO"
(Ang lahat ng pagdarasal at pagsamba sa pamamagitan ng salita, kilos
at pagsagawa ng banal na tungkulin  ay nauukol lamang sa Allah)
 
"ASSALAMU ALAIKA AYUHAN-NABIYU"
 (Sumasaiyo nawa ng kapayapaan, O Propeta)
 
"WA RAHMATULLAHI WA BARAKATUHU"
 (at ang Habag ng Allah at ang Kanyang Pagpapala)
 
"ASSALAMU ALAYNA WA ALA IBADI-LAHIS-SALIHEEN"
 (Nawa'y mapasa-amin ang kapayapaan at sa mga mabubuting lingkod ng Allah)
 
"ASH-HADU ANLA ILAHA ILLALLAAH"
(Ako ay sumasaksi na walang diyos na dapat sambahin maliban sa Allah)
 
 "WA ASH-HADU ANNA MUHAMMADAN ABDUHU WA RASULUHU"
 (At ako ay sumasaksi na si Muhammad ay Alipin at Sugo ng Allah)
 
12.  Manatiling nakaupo at bigkasin nang mahina (pabulong) ang Salah Alan Nabi (Darood):
 
"ALLAHUMMA SALLI 'ALA MUHAMMAD WA 'ALA ALI MUHAMMAD"
  (O Allah, itampok Mo si Muhammad at ang pamilya ni Muhammad)
 
 "KAMA SALLAYTA 'ALA IBRAHIM WA 'ALA ALI IBRAHIM"
 (Kagaya ng pagtampok Mo kay Ibrahim at ang pamilya ni Ibrahim)
 
"INNAKA HAMIDOOM MAJEED"
 (Ikaw ang Kapuri-puri, Ang Maluwalhati)
 
"ALLAHUMMA BARIK 'ALA MUHAMMAD WA 'ALA ALI MUHAMMAD"
(O Allah, pagpalain Mo si Muhammad at ang pamilya ni Muhammad)
 
"KAMA BARAKTA 'ALA IBRAHIM WA 'ALA ALI IBRAHIM"
(Gaya ng pagpapala Mo kay Ibrahim at ang pamilya ni Ibrahim)
 
"INNAKA HAMIDOOM MAJEED"
(Ikaw ay Kapuri-puri, Ang Maluwalhati)
 
Pagkatapos sabihin nang mahina ang mga sumu-sunod:
 
"ALLAHUMA INNE A’UDHU BIKA MIN ADHABI JAHANNAM, WA  MIN ADHABIL QABR, WA MIN FITNATIL MAHYA WAL-MAMAT, WA MIN FITNATIL MASIHID-DAJAAL"
 
(O Allah ako ay nagsusumamo sa Iyo na iligtas Mo ako sa dusa ng Impiyerno, at sa dusa ng hukay, at sa pagsubok sa buhay at kamatayan, at sa mapanlinlang na Masihid-Dajal)
 
Maaaring magsabi ng karagdagang panalangin upang humingi sa Allah ng kasaganaan hindi lamang dito sa lupa pati na rin sa kabilang buhay. Gayundin upang biyayaan ang magulang at ibang Muslim.
 
13.  Ngayon ay ibaling muna ang mukha sa kanan at sabihin ang Tasleem.
 
"AS-SALAMU ALAIKUM  WA RAHMATULLAAH"
(Sumainyo nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah)
 
14.   At pagkatapos ay ibaling ang mukha sa kaliwa at sabihin ulit ang Tasleem.
 
 "AS-SALAMU ALAIKUM WA RAHMATULAAH"
(Sumainyo nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah)
 
Dito nagwawakas ang Salatul Fajr na may dalawang Rak'a. Kung nagsasagawa ng Salaah na may tatlong Rak'a katulad ng Maghrib (takip-silim), o kaya'y apat na Rak'a katulad ng Duhr (tanghali), Asr (hapon) at Isha (gabi), tumayo upang ipag-patuloy ang mga natitirang Rak'a pagkatapos ng Tashahud (bahagi blg.11) habang binabanggit ang ALLAHU AKBAR.  At habang nakatayo ay basahin nang tahimik ang kabanata Al Fatiha.
 
Sa Salaah ng Duhr at Asr, ang Al Fatiha ay binabasa nang tahimik sa lahat ng Rak'a. Samantalang sa Salaah ng Fajr, Maghrib at Isha, ang Al Fatiha kasama ng anumang Surah (kabanata) o Ayat (talata) ay binabasa nang malakas sa unang dalawang Rak'a lamang. Laging tandaan na ang Al Fatiha ay tahimik na binabasa sa pangatlo at pang-apat na Rak'a sa lahat ng Salaah.
 
Huwag magbasa ng anumang Surah (kabanata) o Ayat (talata) sa Banal na Qur'an pagkatapos ng Al Fatiha sa pangatlo at pang-apat na Rak'a ng Salaah.
 
Kapag ang Salaah ay isinasagawa ng sama-sama (kongregasyon) at ang Imam (namumuno sa pagdarasal) ay malakas na binabasa ang kabanata o talata ng Banal na Qur'an (kagaya sa Salaah ng Fajr, Maghrib, at Isha), sapat na ang makinig na lamang ang mga tagasunod sa kanyang binabasa.
 
Gayundin ang Imam lamang ang magsasabi nang malakas sa "SAMI' ALLAHU LIMAN HAMIDAH" pagkatapos ng Ruku. Sapat na sa mga tagasunod ang magsabi "RABBANA WA LAKAL HAMD" habang bumabalik sa pagkakatayo mula sa Ruku.
 
Pagkatapos ng pangalawang Sujud (pagpapatirapa) sa panghuling Rak'a ng alinmang Salaah, sabihin nang mahina (pabulong) ang Tashahud at Darood.
 
Wakasan ang Salaah sa pagsasabi ng Tasleem:
 
"AS-SALAMU ALAIKUM WA RAHMATULLAAH" sa bawa't pagbaling ng mukha sa kanan at kaliwa.  
 
FARDH AT SUNNAH
 
Ang Salaah ay kinabibilangan ng Fardh (takdang tungkulin) at Sunnah (kusang-loob) na pagdarasal. Ang dasal na Fardh ay isinasagawa ng limang ulit sa maghapon. Ang hindi pagtupad ng isa man sa mga ito ay itinuturing na kasalanan. Ang dasal na Sunnah ay binubuo ng mga karagdagang dasal na palagiang isinagawa ni Propeta Muhammad bago at pagkatapos ng Salaah Al Fardh (itinakdang Salaah). 
 
Ang talaan sa ibaba ay nagbibigay ng bawa't Salaah na Fardh:
 
1.     Salatul - Fajr:   Dalawang (2) Rak'a
 
Oras:   Pagbubukang-liwayway at bago sumikat ang araw.
 
Pagbasa ng Al-Fatiha at ibang Surah/Ayat sa unang dalawang Rak'a:Malakas
 
2.     Salatud - Duhr: Apat (4) na Rak'a
 
Oras:      Sa pagitan ng ilang sandali matapos ang tanghaling tapat at bago sumapit ang dasal Asr.
 
Pagbasa ng Al-Fatiha at ibang Surah/Ayat sa unang dalawang Rak'a: Tahimik
 
3.     Salatul - Asr:    Apat (4) na Rak'a
 
Oras:     Mula sa kalagitnaan ng hapon at bago lumubog ang araw.
 
Pagbasa ng Al-Fatiha at ibang Surah/Ayat sa unang dalawang Rak'a: Tahimik
 
 
4.     Salatul- Maghrib:         Tatlong (3) Rak'a
 
Oras:              Ilang sandali matapos lumu-bog ang araw hanggang sa dumilim.
 
Pagbasa ng Al-Fatiha at ibang Surah/Ayat sa unang dalawang Rak'a:Malakas
 
 
5.     Salatul - Isha:   Apat (4) na Rak'a
 
Oras:              Sa pagdating ng dilim at bago sumapit ang dasal Fajr (*).
 
Pagbasa ng Al-Fatiha at ibang Surah/Ayat sa unang dalawang Rak'a:Malakas
 
(*) Bagama't maaaring ialay ang Salatul Isha bago sumapit ang dasal Fajr, kanais-nais na ialay ito bago sumapit ang hatinggabi. 
 
SUNNAH
 (Mga Karagdagang Pagdarasal)
 
Katulad ng makikita sa ibaba, bawa't Salaah ay kinabibilangan ng Fardh (ang mga itinakdang tungkuling dasal) at Sunnah (mga karagdagang pagdarasal). Si Propeta Muhammadr ay nagsagawa ng mga karagdagang pagdarasal bago at matapos ang mga itinakdang pagdarasal. Kaya naman, ang mga ito ay itinatagubilin.  Ang bilang ng Rak'a ng bawa't Fardh at Sunnah ay ang mga sumusunod:
 
Pangalan       Bilang  Ng Sunnah     Bilang  Ng      Bilang  Ng Sunnah
Ng Salaah      Bago ang Fardh        Fardh            Matapos ang Fardh
                                                         
Fajr              2 *                            2                  wala
 
Duhr             2 o kaya 4 *           4                  2 *
 
Asr               4                               4                  wala       
 
Maghrib         wala                     3                           2 *
 
Isha              2                            4                  2 * at witr
 
Ang mga Sunnah na may markang (*) ay tinatawag na "Sunnat Mu'akkadah". Mga karagdagang dasal na binibigyang-diin ni Propeta Muhammadr na dapat isagawa nang  palagian.
 
SALAT-UL-WITR
 
Ito ay ang Salaah na isinasagawa pagkatapos ng Fardh at Sunnah ng Salatul Isha at bago dumating ang Salatul Fajr. Ang Salatul Witr ay kinabibilangan ng gansal o butal (di-pares) na Rak'a. Ito ay maaaring isagawa na may isa, tatlo, lima, pito, siyam o labing isang Rak'a.
 
Katulad ng mga Sunnah (karagdagang pagdarasal) na may markang (*), ang SalatulWitr ay itinuturing na "Sunnat Mu'akkada", mga karagdagang dasal na binibigyang diin ni Propeta Muhammadr.
 
Bagama't ang Salatul Witr ay maaaring isagawa na may isa o higit pang gansal (o butal) na bilang na Rak'a, higit na nakararami sa mga Muslim ang nagsasagawa nito na may tatlong Rak'a. Ito ay maaaring gampanan sa pagsagawa ng unang dalawang Rak'a katulad ng Salatul Fajr, bumasa ng maikling Surah (kabanata) o talata mula sa Banal na Qur'an pagkatapos ng Al-Fatiha. Kagaya ng Salatul Fajr, ito ay winawakasan sa pagbanggit ng Tasleem ("As-Salamu Alaikum Wa Rahmatullaah").
 
Tumayo sa pagkakaupo at isagawa ang pangatlong Rak'a.  Bumasa ng maikling Surah o talata mula sa Banal na Qur'an pagkatapos ng Al-Fatiha, isagawa ang nalalabing bahagi ng Rak'a hanggang sa pagsasabi ng Tasleem.
 
Ang Salatul Witr ay maaaring gampanan din sa pagsagawa ng tatlong sunod-sunod na Rak'a (na walang patlang). Bumasa ng maikling Surah (kabanata) o talata mula sa Banal na Qur'an pagka-tapos ng Al-Fatiha.
 
Ipinapayo na basahin ang kabanata 87 (Al-A'ala) sa unang Rak'a, kabanata 109 (Al-Kafirun) sa pangalawang Rak'a, at kabanata 12 (Al-Ikhlas) sa huling Rak'a.
 
 
DU'A AL-QUNUT
(Panalangin ng Pagsuko)
 
Kung ninanais ng nagdarasal na banggitin ang Du'a Al-Qunut, maaari niyang isagawa ito pagkatapos ng Ruku sa pangatlong Rak'a ng Salatul Witr. Manatiling nakatayo at itaas ang mga kamay kapantay ng balikat (na palad ay nakaharap sa mukha) at tahimik na banggitin ang mga sumusunod o kaya'y alinmang du'a na katulad nito.
 
"ALLAHUMMA INNA NAS TAEENO KA"
(O Allah, hangad namin ang Iyong tulong)
 
"WA NASTAGHFIROKA"
(at minimithi namin ang Iyong Kapatawaran)
                        
"WA NU‘MINO BIKA, WA NATAWAK KAL ALAIKA"
(at kami ay nananampalataya sa Iyo at kami ay  nananalig sa Iyo)  
           
"WA NUTHNI ALAIKA KHAIR, WA NASH KOROKA"
(at pinupuri Ka namin sa pinakamagandang paraan at nagpapasalamat kami sa Iyo)
 
"WALA NUKFORO-KA, WA NAKHLA'O WA NATROKO MAN YAFJOROKA"
(at kami ay hindi nabibilang  sa mga walang utang na loob  at tinututulan at iniwawaksi
namin ang sinumang sumusuway sa Iyo)
 
"ALLAHUMMA IYYA KA NA BODO"
(O Dakilang Allah, sa Iyo lamang kami sumasamba)
 
"WA LAKA NUSALLI, WA NASJODO, WA ILAIKA NAS'A"
(At sa Iyo lamang kami mag-aalay ng pagsamba at sa Iyo lamang kami magpapatirapa
at sa Iyo kami nanunumbalik)
 
"WA NAFIDU WANARJU RAHMATAKA, WA NAKHSAH ADHABAKA"
(at umaasa kami sa Iyong habag at kinatatakutan namin ang Iyong parusa)
 
"INNA ADABAKA BILKUFFARI MULHIQUN"
 (Katotohanan, ang Iyong parusa ay aabutin ang mga di-nananampalataya)
 
Pagkatapos, sabihin ang ALLAHU AKBAR at gawin ang Sujud (pagpapatirapa). Tapusin ang natitirang bahagi ng Salaah kasama na ang Tashahud, Darood at Tasleem. (Assalamu Alaikum Wa Rahmatullaah). 
 
SALAAH SA MGA NATATANGING KALAGAYAN
 
Sa mga panahon ng paglalakbay, maaaring gawing maikli ang Salaah.  Ito ay tinatawag na Salatul Qasir.
 
Maaaring magsagawa ng Salaah ng dalawang Rak'a (yunit) bilang kapalit ng Salaah na mayroong tig-aapat na Rak'a, katulad ng Salaah sa Duhr (tanghali), Asr (hapon) at Isha (gabi). Subalit hindi maaaring gawing maikli ang Salaah sa Maghrib (takipsilim) na may tatlong Rak'a at ang Salaah sa Fajr (bukang-liwayway) na may dalawang Rak'a. Bukod sa pagkakaloob na ito, maaari ring iwanan o di gampanan ang mga dasal Sunnah maliban lamang sa dalawang Sunnah ng Salaah sa Fajr (bukang-liwayway) at ang Witr ng Salaah sa Isha (gabi).
 
Kung may sakit, maaaring gampanan ang Salaah sa pagkakaupo o sa pagkakahiga sa pamamagitan ng mga senyas kapalit ng mga galaw ng katawan.
 
Sa panahon ng paglalakbay, pagkakasakit o kagipitan, pinahihintulutan na pagsamahin ang dala-wang Salaah. Kagaya ng Salatud Duhr (tanghali) at Asr (hapon), ito ay maaaring pagsamahin sa panahon ng Salatud Duhr o sa panahon ng Salatul Asr. Ang Salatul Maghrib (takipsilim) at Salatul Isha (gabi) ay maaaring pagsamahin sa panahon ng Salatul Maghrib o sa panahon ng Salatul Isha. Ang Salatul Fajr ay laging isinasagawa sa takdang panahon nito. 
 
SALAAH SA MGA NATATANGING OKASYON
 
Salaah ng Juma’ah
(Pagdarasal sa Araw ng Biyernes)
 
Bukod pa sa pang-araw-araw na pagdarasal, ang Salaah sa araw ng Biyernes ay isa ring tungkulin na iniatas sa bawa't Muslim. Bagama't hindi ito ginawang tungkulin sa kababaihang Muslim, ang kanilang pagsagawa nito ay pinahihintulutan hangga't hindi nila napapabayaan ang tungkulin sa kanilang pamamahay o hindi nagbibigay sa kanila ng mala-king kaabalahan. 
 
Ang Salaah sa araw ng Biyernes ay isinasagawa ng sama-sama o kongregasyon sa oras ng Duhr. Una, ang Imam (namumuno ng dasal) ay magbibigay ng Khutbah (sermon o paalaala). Pagkatapos ay kanyang pamumunuan ang kongregasyon sa dalawang Rak'a na Salaah. Pagkatapos nito, ang bawa't isa ay kanya-kanyang mag-aalay ng dasal Sunnah (mga karagdagang dasal). Ang mga dasal Sunnah ay maaaring isagawa sa Masjid ngunit higit na kanais nais na isagawa ito sa bahay.
 
Salaah ng Tarawih
(Pagdarasal tuwing gabi ng Ramadan)
 
Ang Salaah na ito ay isinasagawa tuwing buwan ng Ramadan pagkatapos ng Salatul Isha. Ito ay kinabibilangan ng walo, o sampu o higit pang Rak'a at iniaalay ng dala-dalawang Rak'a na may maikling patlang sa bawa't apat na Rak'a. Ang Tarawih ay maaaring ialay na mag-isa subali't higit na ipina-payo na ialay ito ng sama-sama o kongregasyon. Ito ay winawakasan sa pag-aalay ng Salatul Witr.
 
Salaah sa mga araw ng Eid o Salaah Eidan (Pagdarasal sa dalawang Pagdiriwang)
 
May dalawang Eid o malaking pagdiriwang ng mga Muslim. Ang una ay tinatawag na Eidul Fitr o ang pagdiriwang sa katapusan ng pag-aayuno. Ito ay ipinagdiriwang sa unang araw ng Shawwal, ang ika sampung buwan ng kalendaryong Hegeria pagkatapos ng buwan ng Ramadan (ang buwan ng pag-aayuno). Ito ay araw ng dakilang pasasalamat ng mga Muslim sa buong daigdig.
 
Ang pangalawang Eid ay ang Eidul Adha o pagdiriwang ng Dakilang Pag-aalay. Ito ay ipinagdiriwang tuwing ika-sampung araw ng buwan ng Dhul Hijjah, ang panghuling buwan ng kalendaryong Hegeria. Ang mga hayop ay iniaalay (katulad ng tupa o kambing) bilang paggunita sa dakilang pag-aalay na isinasagawa ni Propeta Abraham (sumakanya nawa ang kapayapaan).
 
Ang Salaah sa dalawang Eid na ito ay iniaalay ng sama-sama (kongregasyon) anumang oras pagkatapos ng pagsikat ng araw at bago dumating ang tanghaling tapat. Walang Adhan o Iqamah (mga tawag ng Salaah). Ang dasal ng Eid ay may dalawang Rak'a katulad ng Salatul Fajr.
 
Isang sermon (Khutbah) ang bibigkasin ng Imam pagkatapos ng dalawang Rak'a ng Salatul Eid na siyang kabaligtaran ng Salatul Juma’ah na ang sermon ay binabanggit bago ang dalawang Rak'a.
 
Ang pagdalo ng lahat ng Muslim kabilang na ang mga kababaihan at mga bata ay lubos na itinatagubilin.
 
Ang Pag-aalay ng Dasal sa Ililibing
 
Ito ay isang dasal na itinuturing na isang mahalagang tungkulin ng sambayanang Muslim para isang yumaong Muslim. Ang hindi pagsagawa ng dasal na ito ay isang kasalanan ng buong komunidad. Subalit ang pagganap ng ilang Muslim ay sapat na upang matupad ang tungkuling ito.
 
Kakaiba ito sa mga ibang Salaah sapagka't ito ay walang anumang Ruku (pagyuko) o anumang Sujud (pagpapatirapa).  Ang mga sumusunod ay ang mga hakbang sa pag-aalay ng Salaah para sa ililibing:
 
1.      Itaas ang mga kamay kapantay ng tainga habang sinasabi ang “Takbiratul Ihram” (ALLAHU AKBAR).
 
2.      Pagkatapos ay ilagay ang mga kamay sa dibdib na ang kanan ay nakapatong sa kaliwa.
 
3.      Pagkatapos ay bigkasin ang Al-Fatiha ng tahimik.
 
4.      Matapos ang pagbigkas ng Al-Fatiha, itaas na muli ang mga kamay kapantay ng tainga at sabihin ang ALLAHU AKBAR.
 
5.      Ilagay na muli sa dibdib ang mga kamay na ang  kanan ay nakapatong sa kaliwa at basahin nang  tahimik ang sumusunod na pagpupuri at panalangin:
 
 
"ALLAHUMMA SALLI 'ALA MUHAMMAD WA 'ALA ‘ALI MUHAMMAD"
(O Dakilang Allah, itampok si Muhammad at ang pamilya ni Muhammad) 
 
"KAMA SALAYTA 'ALA IBRAHIM WA 'ALA ‘ALI IBRAHIM"
(Kagaya ng pagtampok Mo kay Ibrahim at ang pamilya ni Ibrahim) 
 
"INNAKA HAMIDON MAJEED"
 (Katotohanan, Ikaw ang Kapuri-puri, Ang Maluwalhati)
 
"ALLAHUMMA BARIK 'ALA MUHAMMAD WA 'ALA ‘ALI MUHAMMAD"   
(O Dakilang Allah, pagpalain si Muhammad at pamilya ni Muhammad) 
 
"KAMA BARAKTA 'ALA IBRAHIM WA 'ALA ‘ALI IBRAHIM"
(Kagaya ng pagpapala Mo kay Ibrahim at ang pamilya ni Ibrahim)
 
"INNAKA HAMIDOM MAJID"  
(Katotohanan, Ikaw ay Kapuri-puri, Ang Maluwalhati) 
 
6.      Pagkatapos nito, itaas na muli ang mga kamay kapantay ng tainga at sabihin ang ALLAHU AKBAR. Ilagay na muli ang mga kamay sa dibdib na ang kanan ay nakapatong sa kaliwa at sabihin ang sumusunod na Du'a (panalangin). 
 
"ALLAHUMMA AGFIR LEHAYYENA, WA MAYYETENA"
(O Dakilang Allah, patawarin Mo ang aming mga buhay at ang aming mga patay)
 
"WA SHA HEDENA WA GHA-IBEENA"
(at ang mga naririto at wala rito)
 
"WA SAGHERRENA WA KABERRENA"
(at ang aming mga kabataan at ang aming matatanda)
 
"WA DAKARENA WA UNTHANA"  
(at ang aming mga kalalakihan at aming mga kababaihan)
 
"ALLAHUMMA MAN AHYAYTAHU MINNA FA AHYEHEE-ALAL ISLAM"
(0 Dakilang Allah, nawa'y mabuhay lamang sa pagganap ng Islam ang sinumang pinagkalooban Mo ng buhay sa amin)
 
"WA MAN TAWAFFAYTAHU MINNA FA TAWAFFAHU ALAL IMAN"
(at nawa'y mamatay lamang sa pagganap ng Islam ang sinumang pinagkalooban Mo ng buhay sa amin)
 
7.      Pagkatapos nito ang Imam ay magsasabi ulit ng ALLAHU AKBAR nang malakas. Ang ga tagasunod ay bibigkasin ito nang tahimik.
 
8.      Ang Imam at mga tagasunod ay magsasabi ng As-salamu Alaikum Wa Rahmatullaah sa kani-lang paglingon sa kanan lamang.  
 
DU'A
(Pansariling Panalangin Pagkatapos ng Salaah)

Matapos magampanan ang dasal na Fardh (takdang tungkuling dasal), manatiling nakaupo at isagawa ang Du'a. Maaaring manalangin sa Allah sa sariling wika upang magbigay pagpupuri, pasasalamat o paghingi  ng  tawad sa  sarili  o sa kapwa Muslim. Maaari ring hingin sa Allah na bigyang patnubay ang mga mahal sa buhay tungo sa Islam. Sa ganitong kalagayan o posisyon, maaaring banggitin ang anumang panalanging pansarili.
 
Maaari ring banggitin ang mga sumusunod na Dhikr (pagpapapuri sa Allah). Ito ay mga kanais-nais at itinatagubilin na banggitin pagkaraan ng bawa't Salaah. Ang mga ito ay hindi sapilitan o itinakdang tungkulin, bagkus itinuturing na karagdagang pagsagawa ng pagsamba upang matamo ang karagdagang biyaya ng Allah:
 
"ASTAGFIRULLAH"     3 ulit
(Ako ay humihingi ng Kapatawaran sa Allah)
 
Matapos ang paghingi ng kapatawaran, kanais-nais na banggitin ang mga sumusunod:
 
"ALLAHUMMA ANTAS SALAM,
WA MINKAS SALAM TABARAKTA YA DHAL JALALI WAL IKRAM" 
(O Dakilang Allah, Ikaw ang Kapayapaan, at sa Iyo nagmumula ang kapayapaan, Ikaw ang Kataas-taasan, Dakila at Kapuri-puri)
 
Pagkatapos nito, kanais-nais na banggitin ang mga sumusunod na panalangin: 
 
"LA ILAHA ILLALLAH, WAHDAHU LA SHARIKA LAH, LAHUL MULKU,
WALAHUL-HAMDU, WAHUWA ‘ALA KULLI SHAY’IN QADIR"
(Walang diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, Siya ay Nag-iisa,
Siya ay walang katambal, sa Kanya lamang ang Kataas-taasang Kapangyarihan,
at sa Kanya lamang ang Pagpupuri, at Siya ang Makapangyarihan sa lahat ng bagay)
 
Itinatagubilin din na idalangin ang alin man sa mga sumusunod:
 
"ALLAHUMMA LA MANI'A LIMA A'TAYTA, WALA MU'TIYA LIMA MANA'TA,
WALA YANFAU DHAL JADDI MINKAL JAD"
(O Allah, walang makapipigil sa anumang Iyong ipagkaloob, at walang makapagbibigay sa anumang Iyong ipagkait.  Walang magagawa ang may kakayahan sapagka't sa Iyo lamang nagmumula ang yaman at tagumpay)
 
"LA HAWLA WALA QUWATA ILLA BILLAAH"
(Walang lakas o kapangyarihan malibang magmula sa Allah)
 
"LA ILAHA ILLAL LAAHU WALA NA'ABUDU ILLA-IYAHU, LAHU NI'MATU,
WALAHUL FADHLU, WALAHUL THANA AL HASSAN"
 (Walang diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, at wala kaming sinasamba bukod sa Kanya, Ang tagumpay ay nagmumula lamang sa Kanya, Ang biyaya ay nagmumula lamang sa Kanya, Ang lahat ng magagandang pagpupuri ay sa Kanya lamang) 
 
"LA ILAHA ILLALLAAH, MUKHLISINA LAHU DINA WALAO KARIHAL KAFIRUN"
(Walang diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, at kami ay nag-aalay ng taimtim na pagsamba sa Kanya kahit na ito'y kapootan ng mga di-nananampalataya)
 
"ALLAHUMMA A'INNI 'ALA DHIKRIKA WASHUKRIKA,  WA HUSNI IBADATIK"
(O Allah, tulungan Mo ako upang ilagi Ka sa aking alaala, at tulungan Mo akong maging mapagpasalamat sa Iyo, at maging lubusan ang aking pagsamba sa Iyo)
 
Kanais-nais ding banggitin ang mga sumusunod ng tatlumpu't tatlong (33) ulit:
 
"SUBHANA-LLAH"
(Kaluwalhatian sa Allah)
 
"ALHAMDU-LILLAH"
(Ang Pagpupuri ay sa Allah lamang)
 
"ALLAHU AKBAR"
(Ang Allah ay Dakila)
 
Pagkatapos ng tatlong nabanggit na panalangin, isunod ang ganito:
 
 
"LA ILAHA ILLALLAAH, WAHDAHU LA SHARIKA LAH, LAHUL MULKU, WALA-HUL HAMDU, WAHUWA ‘ALA KULLI SHAY'IN QADIR" 
(Walang diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, Siya ay nag-iisa at Siya ay walang katambal. Sa Kanya lamang ang Kataas-taasang Kapangyarihan, at sa Kanya lamang ang mga Pagpupuri at Siya ang Makapangyarihan sa lahat ng bagay)
 
Itinatagubilin din na bigkasin ang Ayat (talata) Al-Kursi. Ito ay mababasa sa Banal na Qur'an sa Kabanata 2, talata bilang 255:
 
 
A’UDU BILLAHI MINAS SHAYTAN NIR RAJIM
“Ako ay nagpapakupkop sa Allah laban sa isinumpang Satanas”
 
ALLAHU LA ILAHA ILLA HUWAL HAYYUL QAYUM. 
“Allah, walang diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya”
Ang Buhay, Ang Lubos sa Kasaganaan, Tagapagbiyaya ng lahat.
 
LA TAKHUDU SINATUN WA LA NAWM
“Ang antok o idlip ay di-makapangyayari sa Kanya” 
 
LAHU MA FI SAMAWATI WA MA FIL ARD  
“Sa Kanya ang pagmamay-ari sa lahat ng Kalangitan at Kalupaan”   
 
MAN DAL LADI YASHFA’U INDAHU ILLA BIIDNIH
“Walang maaring mamagitan malibang Kanyang pahintulutan” 
 
YA’ALAMU MA BAYNA AYDIHIM WA MA KHALFAHUM 
“Talos Niya ang nakaraan o hinaharap at maging ang lingid (sa Kanyang mga nilikha). 
 
WA LA YUHITONA BI SHAY’IN MIN ELMIHI ILLA BI MA SHA’A.
“Walang makaaabot sa Kanyang kaalaman malibang Kanyang naisin” 
 
WASI’A KORSIYOHO SAMAWATI WAL ARD 
“Ang Kanyang Kaharian ay abot ang mga kalangitan at kalupaan” 
 
WALA YAUDUHU HIFDOHOMA WA HUWAL ALIYOL ADIM
“At Siya ay hindi nakadarama ng kapaguran sa pagpapanatili at pangangalaga sa kanila
Sapagka’t Siya ang Kataas-taasan, ang Sukdulan (sa Kaluwalhatian.
 
Itinatagubilin din na basahin ang mga sumusunod na Surah (kabanata) sa Banal na Qur'an pagkatapos ng bawa't Salaah.
 
Kabanata 112 Suratul-Ikhlas
(Ang Kadalisayan ng Pananampalataya)
 
Kabanata 113 Suratul-Falaq
(Ang Pagbubukang-liwayway)
 
Kabanata 114           Suratun-Nas
(Ang Sangkatauhan)
 
Higit kanais-nais na bigkasin ang tatlong kabanatang ito nang tatlong ulit sa Salatul Fajr (Pagbubukang-liwayway) at Maghrib (Takip-silim). Sa Salatud Duhr (Tanghali), Asr (Hapon) at Isha (Gabi), ang mga kabanatang nabanggit ay maaaring basahin nang minsan lamang.   
 
Sa pagsasaulo ng mga nababanggit na kabanata, tingnan ang mga huling pahina ng aklat na ito.
 
SAJDAH SAHW
(Pagpapatirapa dahil sa pagkakamali sa Salaah)
 
Bilang tao, likas na sa atin ang magkamali. Kapag nakagawa ng pagkakamali sa mga itinakdang tungkuling Salaah, o kapag alinlangan sa bilang ng Rak'a (kung ito ba ay kulang o labis), ang dalawang pagpapatirapa (Sajdah Sahw) ay maaaring isagawa matapos iwasto ang pagkakamali at bago wakasan ang Salaah ng Tasleem (Assalamu Alaikum Wa Rahmatullah).
 
Ang pagwawasto ay isinasagawa lamang kapag ang pagkakamali ay kinabibilangan ng mga mahahalagang haligi ng Salaah katulad ng mga sumusunod: 
 
1.   Ang pagsasabi ng "Allahu Akbar" (Takbiratul Ihram) sa pagsimula ng Salaah.
 
2.   Ang pagbasa ng Al-Fatiha sa lahat ng Rak'a.
 
3.   Ang pagsagawa ng Ruku (pagyuku).
 
4.   Ang pagsagawa ng Sujud (pagpapatirapa).
 
5.   Ang pagbasa ng Tashahud pagkatapos ng huling Rak'a habang nakaupo.
 
6.   Ang pagsasabi ng Tasleem (Assalamu Alaikum Wa Rahmatullah) pagkatapos ng Salaah.
 
 
Alinman sa mga naturang bahagi ng Salaah ang nakaligtaan, kinakailangang ulitin ang buong Rak'a na kung saan  nakalimutan ang bahagi ng Salaah. Subali't kapag Takbiratul Ihram ang nakalimutan sa umpisa ng Salaah, kinakailangang ulitin ang buong Salaah.             
 
Halimbawa: Kapag ang nagdarasal ay nakalimutan ang pagbasa ng Al-Fatiha. At ito ay naalaala bago o habang nasa katayuan ng Rukuh (nakayuko), kinakailangang tumayo siya at basahin ang Al-Fatiha. Sa kabilang dako naman, kung nakalimutan niyang basahin ang Al-Fatiha at ito ay naalaala lamang nang siya ay nasa pangalawang Rak'a na, ang pangalawang Rak'a na ito ay mabibilang na unang Rak'a lamang sa dahilang ang nauna ay walang saysay o halaga.
 
Matapos iwasto ang pagkakamali, ang pagsagawa ng Sajdah Sahw (dalawang pagpapatirapa dahil sa pagkakamali) ay maaaring gawin bago sabihin ang Tasleem (Assalamu Alaikum Wa Rahmatullah)
 
Kapag may alinlangan sa bilang ng Rak'a (kung ito ba ay isa o dalawa?), piliin ang isa at tapusin ang Salaah mula sa bilang na ito.  Kapag alinlangan naman kung dalawa o tatlong Rak'a ang nagawa, ituring na dalawa lamang ang nagawang Rak'a at tapusin ang Salaah mula sa bilang na ito.  Isagawa ang Sajdah Sahw bago magsabi ng Tasleem.
 
 
MGA KARAGDAGANG PAALAALA – Ethics of Salah
 
1.      Huwag tumingala habang nagdarasal.
 
2.       Huwag ipikit ang mga mata habang nagda-rasal.
 
3.       Huwag igala ang paningin habang nagdarasal. Ituon ang paningin sa lugar na isusubsob ang mukha sa pagpapatirapa.
 
4.        Habang nagdarasal, iwasan ang kumilos na hindi naaayon sa mga bahagi ng Salaah (Halimbawa: pagtingin sa orasan, pagpapagpag ng dumi sa damit o pantalon, atbp.)
 
5.       Huwag kumain, uminom, tumawa o makipag-usap habang nagdarasal.
 
6.        Kapag ang pagkain ay nakahain na, kumain muna bago pumunta sa pagdarasal. Gayundin, unahin muna ang tawag ng kalikasan (Halimbawa: pag-utot, pag-ihi, o pagdumi) at magsagawa ng Wudhu bago pumunta sa Salaah.
 
7.       Linising mabuti ang bibig bago pumunta sa Salaah lalong-lalo na kapag kumain ng bawang, sibuyas o anumang bagay na may masangsang na amoy na maaaring makaabala sa ibang nagdarasal.
 
8.        Huwag unahan ang Imam sa mga takdang kilos ng Salaah (Halimbawa: pagsasabi ng Takbir, pagsagawa ng Ruku o Sujud, pag-angat ng ulo mula sa Ruku o Sujud, pagsagawa ng Tasleem, atbp.)
 
9.         Iwasan ang pagdaan sa mismong harapan ng nagdarasal.
 
10.        Kung nag-aalala na may dumaan sa harapan habang nagdarasal, ipinapayo na maglagay ng anumang bagay na lampas ng ilang pulgada mula sa lugar na kung saan isusubsob ang mukha sa pagpapatirapa. Ito ay tinatawag na "Sutra" na nagsisilbing tanda na walang sinuman na dapat tumawid sa pagitan nitong "Sutra" at ng nagdarasal.
 
11.        Huwag magmadali o tumakbo patungo sa Masjid o saan mang pook na may kongregasyon sa pagdarasal. Bagkus maging mahinahon at mapayapa sa paglalakad.
 
12.        Sa pagpasok sa Masjid, unang ihakbang ang kanang paa at banggitin sa sarili (pabulong) ang sumusunod:
 
"BISMILLAH WASALATU WASSALAMU 'ALA RASULULLAH, ALLAHUMA
AGFIR LI DHUNUBI, WAFTAH LI ABWABA RAHMATIK"
(Sa Ngalan ng Allah, nawa'y ang kapayapaan at pagpapala ay mapasa-Sugo ng Allah, patawarin Mo ako sa aking pagkakasala, at buksan sa akin ang pinto ng Iyong habag)
 
13.   Sa paglabas ng Masjid, unang ihakbang ang kaliwang paa at banggitin sa sarili  (pabulong) ang sumusunod:
 
"BISMILLAH WASSALATU WASSALAMU 'ALA RASULULLAH, ALLAHUMA
AGFIR LI DHUNUBI WAFTAH LI ABWABA FADHLIK"
 (Sa Ngalan ng Allah, nawa'y ang kapayapaan ay mapasa-Sugo ng Allah,
patawarin Mo ako sa aking mga pagkakasala at buksan sa akin ang pinto ng Iyong tulong)
 
14.   Kung sakaling nahuli o naantala at umabot sa bahaging Ruku, ito ay nabibilang na isang buong Rak'a. Kailangan na lamang ipagpatuloy ang Salaah hanggang sa ang Imam ay magsabi ng Tasleem. Kung sakaling may Rak'a na hindi naabutan, kailangang tumayo mula sa pagkakaupo (huwag magsabi ng Tasleem) at tapusin ang bilang ng Rak'a na nakaligtaan. Wakasan ang Salaah sa pagbanggit ng Tashahud, Darood at Tasleem.
 
15.   Maging malumanay sa pagsagawa ng mga takdang kilos ng Salaah. Hayaan munang maging panatag ang mga buto bago isagawa ang mga susunod na kilos. (Halimbawa: pagyuko, pagtayo, pagpapatirapa, pag-upo atbp). 
 
MGA MAIIKLING KABANATA SA BANAL NA QUR'AN
 
Bilang pangunahing hakbang sa pagsasaulo, ang mga sumusunod ay ilan sa mga maiikling kabanata sa Banal na Qur'an na binigyang kahulugan sa ating sariling wika upang inyong maunawaan.
 
Bagama’t hindi ipinapayo na isalin nang literal (letra por letra) ang Banal na Qur’an upang maiwasan ang maling pagbigkas nito, ang matutunghayang saling literal sa titik Pilipino ay nararapat lamang iparinig sa mga gurong nagtuturo ng wikang Arabic. Ang maling pagbigkas nito ay maaaring magbigay ng maling kahulugan. 
 
Kaya’t ipinapayo namin sa inyo na matutong bumigkas ng mga talata o kabanata ng Banal na Qur’an sa orihinal na pagkakapahayag nito sa wikang Arabik. May mga cassette tape na nakalaan para rito kung sakali mang hindi kayo makatagpo ng gurong magtuturo sa inyo.
 
Kabanata 1    Suratul-Fatiha
(Ang Pambungad)
 
“Bismillah-hir Rahman-nir Rahim”
Sa Ngalan Ng Allah, Ang Mapagpala, Ang Mahabagin
 
ALHAMDU LILLAHI RABBIL ALAMIN
Ang lahat ng pagpupuri ay sa Allah (lamang), ang Panginoon ng mga daigdig.
 
ARRAHMANIR RAHIM
Ang Mapagpala, Ang Mahabagin
 
MALIKI YAWM MIDIN
Ang (tanging Hukom at) Hari ng Araw ng Paghuhukom.
 
IYAKA NA’ABUDU WA IYAKA NASTAIN
Ikaw lamang ang sinasamba namin at Ikaw lamang ang hinihingan namin ng tulong.
 
IHDINAS SIRATAL MOSTAQIM
Ipatnubay Mo sa amin ang tuwid na landas.
 
SIRATAL LADINA AN AMTA ALAIHIM
Ang landas ng Iyong mga pinagpala, hindi (ang landas) ng mga isinumpa at mga nangaligaw.
 
GHAIRIL MHAGDHUBI ALAIHIM WA LAD DHALLIN
Ang landas ng Iyong mga pinagpala, hindi (ang landas) ng mga isinumpa at mga nangaligaw.
 
-------------------
Kabanata 103
Suratul- Asr
(Ang Panahon)
 
BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM
Sa Ngalan ng Allah, Ang Mapagpala, Ang Mahabagin
 
WAL ASR
(Pinatutunayan Ko) sa (pamamagitan ng) Panahon
 
INNAL INSANA LAFI KUSR
Katotohanan ang Tao ay nasa kawalan (at pagkapahamak).
 
ILLAL LADINA AMANO WA A’MILOS SALIHATI WATAWASAW BIL HAQI WA TAWASAW BI SABR..
Maliban sa (kanila na) may pananampalataya (sa Allah) at gumagawa ng matuwid, at nagpapayuhan ng katotohanan at nagpapayuhan ng pagtitiis.
 
 
--------------------------
 
Kabanata 108
Suratul-Kauthar
(Ang Kasaganaan)
 
 
 
BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM
Sa Ngalan ng Allah, Ang Mapagpala, Ang Mahabagin
 
 
 
INNA  A’TAYNA KAL KAUTHAR
Katotohanan Aming ipinagkaloob sa iyo ang Kasaganaan (ng batis Al-Kauthar sa Paraiso).
 
FASALLI LIRABIKA WANHAR
Samakatuwid, ikaw ay dumadalangin at mag-alay (magpapa-kasakit)sa inyong Panginoon.
 
INNA SHA NIAKA HUWAL  ABATR
Ang sinumang mapoot (at humamak) sa iyo ay pagkakaitan (ng pag-asa sa daigdig na ito at sa kabilang buhay).
 
-----------------------
 
Kabanata 110
Suratun-Nasr
(Ang Tagumpay)
 
BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM
Sa Ngalan ng Allah, Ang Mapagpala, Ang Mahabagin
 
IDAJA’A NASRULLAHI WAL FATH
Kapag dumating ang tulong ng Allah at ng Tagumpay
 
WA RAAYTAN NASA YADKHOLONA FI DINILAHI AFWAJA.
At iyong mapagmasdan ang Tao na nagsisipasok sa pananampalataya ng Allah (Islam) ng maramihan.
 
FASABBIH BIHAMDI RABBIKA WASTAGHFIRHU INNAHU KANA TAWWABA.
Ipagdiwang ang mga papuri sa iyong Panginoon at dumalangin (upang makamit) ang Kanyang kapatawaran, dahil Siya ang Lagi nang (tumatanggap ng pagsisisi at) Nagpapatawad.
 
 
------------------------------
 
Kabanata 112 - Suratul-Ikhlas
(Ang Kadalisayan ng Pananampalataya)
 
BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM
Sa Ngalan ng Allah, Ang Mapagpala, Ang Mahabagin
 
QUL HUWALLAHU AHAD
Ipahayag! Siya ang Allah, ang Nag-iisa.
 
ALLAHU SAMAD
Allah, ang Walang Hanggan, ang Ganap, Sandigan ng lahat,
 
LAM YALID WA LAM YULAD
Hindi Siya nagkaanak at hindi ipinanganak
 
WA LAM YAKUL  LAHU KUFUWAN AHAD.
At siya ay walang katulad.
 
---------------------------------
 
 
Kabanata 113 - Suratul-Falaq
(Ang Pagbubukang-liwayway)
 
 
BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM
Sa Ngalan ng Allah, Ang Mapagpala, Ang Mahabagin
 
QUL  A’UDU BIRABIL FALAQ
Ipahayag! Ako ay nagpapakupkop sa Panginoon ng bukang- Liwayway.
 
MIN SHARRI MA KHALAQ
Laban sa kasamaan ng mga nilikhang bagay
 
WA MIN SHARRI GHASIQIN IDA WAQAB
Laban sa kasamaan ng kadiliman kung ito ay laganap
 
WA MIN SHARRIN NAFFATATIL FIL UQAD
Laban sa kasamaan ng mga nagsasagawa (ng karunungang itim
 
WA MIN SHARRI HASIDIN IDA HASAD
Laban sa kasamaan ng mainggitin kapag siya ay naninibugho
 
-----------------------------
 
Kabanata 114 - Suratun-Naas
(Ang Sangkatauhan)
 
BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM
Sa Ng

Mga pinagmumulan:

Islamic Propagation Office in Rabwah

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna