Ang Tunay na Muslim

Ang Tunay na Muslim

Maikling buod

Ang pagsasalaysay sa sinabi ng Allah sa Qur’an: (Bagkus, siya na isinuko niya ang kanyang sarili sa Allah habang gumagawa ng kabutihan), kasunod ang pagpapaliwanag tungkol sa kung sino ang tunay na Muslim.

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna