Ang Pinakamarangal na Tao sa Paningin ng Allah

Ang Pinakamarangal na Tao sa Paningin ng Allah

Maikling buod

Ang pagsasalaysay sa sinabi ng Allah: (Ang pinakamarangal sa inyo sa Paningin ng Allah ay yaong pinakabanal sa inyo), kasunod ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng At-Taqwa.

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna