Tatlumpong aralin tungkol sa Pag-aayuno (17) Ang pagka-obligado ng pagmamahal sa Sugo ni Allah at Kanyang mga Wali

Tatlumpong aralin tungkol sa Pag-aayuno (17) Ang pagka-obligado ng pagmamahal sa Sugo ni Allah at Kanyang mga Wali

Ang mga kategorya:

Maikling buod

30 aralin tungkol sa pag-aayuno sa buwan ng Ramdhan, nararapat lamang sa bawat Muslim na mapanood ito upang matuto sa pananampalatayang Islam.

Mga kumento o puna