Tatlumpong aralin tungkol sa Pag-aayuno (29) Paghihikayat tungo sa pagpapatuloy sa mga pagsamba at mabubuting gawain pagkatapos ng Ramadhan

Tatlumpong aralin tungkol sa Pag-aayuno (29) Paghihikayat tungo sa pagpapatuloy sa mga pagsamba at mabubuting gawain pagkatapos ng Ramadhan

Maikling buod

30 aralin tungkol sa pag-aayuno sa buwan ng Ramdhan, nararapat lamang sa bawat Muslim na mapanood ito upang matuto sa pananampalatayang Islam.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster