ALLAH’IN GÜZEL İSİMLERİ

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  ALLAH'IN GÜZEL İSİMLERİ

  ﴿ أسماء الله الحسنى ﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ümmü Nebil

  2009 - 1430

  ﴿ أسماء الله الحسنى ﴾

  « باللغة التركية »

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: أم نبيل

  2009 - 1430

  İsim

  Anlamı

  Allah

  Bütün kulları üzerinde ulûhiyet ve ubûdiyete sahip, kendisine boyun eğilen ve teslim olunan, rükû ve secde edilen, bütün ibâdet çeşitleri yalnızca kendisine sarfedilen ilah ve ma'buddur.

  er-Rahmân

  Rahmeti, bütün yaratılanlara yetecek kadar geniş ve kapsamlı olduğuna delâlet eden isimdir.Bu isim, yalnızca Allah Teâlâ'ya hastır ve başkasına vermek câiz değildir.

  er-Rahîm

  Dünya ve âhirette mü'minlere acıyan ve onları bağışlayandır.Nitekim onları kendisine ibâdet etmeye iletmiştir.Âhirette de cennete girdirerek onlara lütufta bulunacaktır.

  el-Afuvv

  Günahı silen, bağışlayan ve cezayı hak ettiği halde kulunu cezalandırmayandır.

  el-Ğafûr

  Günahkârın günahını örten, onu rezil etmeyen ve günahından dolayı onu cezalandırmayandır.

  el-Ğaffâr

  Günah işledikten sonra bağışlanmayı dileyen kuluna Allah'ın mağfiretinin çok olduğuna delâlet eden isimdir.

  er-Raûf

  Ra'fet kelimesinden gelmektedir ve rahmetten daha belîği ve daha çoktur. Ra'fet, dünyada bütün yaratılanlar için geneldir.Âhirette ise O'nun dostları olan mü'minlerin birbirleri içindir.

  el-Halîm

  Kullarını cezalandırmaya gücü yettiği halde onları cezalandırmakta acele etmeyen, aksine istiğfarda bulundukları zaman onları affeden ve bağışlayandır.

  et-Tevvâb

  Kullarından dilediklerini tevbe etmeye muvaffak kılan ve onların tevbesini kabul edendir.

  es-Sittîr

  Kulunun kusur ve ayıbını örten, kulları arasında onu rezil etmeyendir. O, kulunun kendi kusur ve ayıbı ile başkasının kusur ve ayıbını örtmesinden hoşlanır. Aynı şekilde avretini örtmesinden de hoşlanır.

  el-Ğanî

  Zâtı ve sıfatları kâmil olduğu için kullarından hiç birisine muhtaç olmayan, aksine bütün kulları kendisine, nimetlerine ve yardımına muhtaç olandır.

  el-Kerîm

  Hayrı çok, lütuf ve ihsanı büyük olandır. Dilediği kimseye, -istesin veya istemesin- dilediği kadar ve dilediği şekilde veren, günahları affeden, kusur ve ayıpları örtendir.

  el-Ekrem

  Son derece cömert olan ve bu konuda hiçbir benzeri olmayandır.Her türlü iyilik O'ndandır. Lütuf ve ihsanıyla mü'minleri mükafatlandırır, kendisinden yüz çevirenlere süre verir ve adâletiyle onları hesaba çeker.

  el-Vehhâb

  Bağışı bol olan ve karşılıksız verendir. Hiçbir karşılık olmadan hibe eden ve kendisinden istenmeden nimetlendirendir.

  el-Cevâd

  Kullarına bol veren ve onlara lütufta bulunandır.Cömertliğinden, lütuf ve ihsanından en büyük nasibi ise, kendisine îmân edenleredir.

  el-Vedûd

  Dostlarını seven, onlara mağfiret ve nimetleriyle kendisini sevdiren, onlardan râzı olan, onların amellerini kabul eden ve yeryüzünde onların kabul görmelerini sağlayandır.

  el-Mu'tî

  Hazinelerinden dilediği kuluna verendir.Lütuf ve bağışından en büyük nasibi, kendi dostları içindir.O, her şeye, yaratılış ve şekil verendir.

  el-Vâsi'

  Sıfatları geniş olandır.O'na olan övgüleri hiç kimse sayamaz. Azamet ve mülkü, mağfiret ve rahmeti, lütuf ve ihsanı pek geniştir.

  el-Muhsin

  Zâtı, isimleri, sıfatları ve fiilleri mükemmel güzelliktedir.Her şeyi en güzel şekilde yaratan ve kullarına iyilikte bulunandır.

  er-Râzık

  Bütün yaratılanlara rızık veren, âlemleri yaratmadan önce onların rızıklarını takdir eden ve belirli bir süreye kadar rızıklarını tamamlayacağını üstlenendir.

  er-Rezzâk

  Kullarına bol bol rızık verdiğine delâlet eden isimdir.Kendisinden istemeden kullarına rızık verir.Hatta kendisine isyan etmelerine karşı yine de onlara verir.

  el-Latîf

  Her şeyi, en ince ayrıntısına kadar bilendir.Hiçbir şey O'ndan gizli-saklı kalmaz.İyilik ve faydayı, hiç hesaplamadıkları yerlerden kullarına gizlice ulaştırır.

  el-Habîr

  Her şeyin görünen yönlerini ilmiyle kuşattığı gibi, görünmeyen yönlerini de ilmiyle kuşatandır.

  el-Fettâh

  Mülkü, rahmeti ve rızkının hazinelerini, hikmeti ve ilmi gereğince, dilediği gibi açandır.

  el-Alîm

  Görünen ve görünmeyeni, gizli ve açığı, geçmişi, şimdiki zamanı ve geleceği ilmiyle kuşatandır. Hiçbir şey O'na gizli-saklı kalmaz.

  el-Berr

  Kullarına bol bol lütuf ve ihsanda bulunandır.Bahşettiği nimetleri hiç kimse sayamaz.O, sözünde sâdıktır. Kulunun günahını bağışlar, ona yardım eder, onu korur ve kulu az verse bile onu kabul eder ve onu bereketlendirir.

  el-Hakîm

  Her şeyi yerli yerine koyandır. O'nun idâresine hiçbir aksaklık ve yanlışlık girmez.

  el-Hakem

  Kulları arasında adâletle hükmedendir. Onlardan hiç birisine zulmetmez. İnsanlar arasında hakem olması için Azîz Kitab'ını indiren O'dur.

  eş-Şâkir

  Kendisine itaat edeni metheder ve ona övgüde bulunur.Yapılan amel az bile olsa karşılığını verir. Şükrüne karşılık nimetlerini dünyada onlara arttıran ve âhirette ecrini verendir.

  eş-Şekûr

  O'nun nezdinde kulların az olan amelleri artar.Kullarının amellerinin karşılığını kat kat verir. Allah'ın kuluna olan şükrü, kulunun şükrüne karşılık onu mükafalandırması ve tâatini kabul etmesidir.

  el-Cemîl

  Zâtı, isimleri, sıfatları ve fiillerinde mutlak güzel olandır.Kullarındaki bütün güzellikler, O'ndandır.

  el-Mecîd

  Göklerde ve yerde bulunan her türlü övünç, cömertlik, izzet ve yücelik, yalnızca O'nundur.

  el-Velî

  Kullarının bütün işlerine bakan ve mülkünü idâre edendir. Dostlarının yardımcısıdır.

  el-Hamîd

  İsimleri, sıfatları ve fiillerinde övülendir.Bollukta ve darlıkta, kendisine hamd edilendir. Tartışmasız hamd ve senâya hak sahibi olandır. Çünkü O, bütün kemâl sıfatlara sahiptir.

  el-Mevlâ

  O, Rab, melik, efendi ve dostlarına yardım edendir.

  en-Nasîr

  Dilediği kimseyi yardımıyla teyid edendir.O'nun yardım ettiğine hiç kimse üstün gelemez, yardımsız ve yüzüstü bıraktığı kimseye de hiç kimse yardım edemez.

  es-Semî'

  Sır ve fısıltılar ile aşikâr, hatta ne kadar kısık veya yüksek sesle olursa olsun, her şeyi işitmesiyle kuşatan ve duâ edenin duâsına icâbet edendir.

  el-Basîr

  Görünen ve görünmeyen âlemde, gizli veya açık olsun, bütün varlıkları görmesiyle kuşatandır.

  eş-Şehîd

  Kulları üzerinde gözetici olandır.Nefsine vahdaniyet, kıyam ve adâlet gibi sıfatlarla şâhitlik etmiştir. Kendisini birledikleri, elçilerine ve meleklerine îmân ettikleri zaman mü'minlerin doğru olduklarına şâhitlik etmiştir.

  er-Rakîb

  Kullarına muttali olan ve onların amellerini sayandır.Bakanın bakışı ile aklından geçirenin aklından geçirdiği şey, O'ndan asla kaçmaz,

  er-Rafîk

  Fiillerinde çok yumuşak olandır.Yaratma ve emrinde ağır ve temkinli davranır.Kullarına yumuşak davranır, güç yetiremeyecekleri şeyleri onlara yüklemez.O, yumuşak davranan kulunu sever.

  el-Karîb

  İlmi ve kudretiyle bütün kullarına, lütfu ve yardımıyla da mü'min kullarına yakındır. Bununla beraber O, arşının üzerindedir. O'nun zâtı, yarattıklarına karışmaz.

  el-Mucîb

  İlmi ve hikmeti gereği duâ edenlerin duâlarına ve isteyenlerin isteklerine icâbet edendir.

  el-Mukît

  Kullarının azıkları ile rızıklarını yaratan ve bunları kullarına ulaştırmayı üstlenendir.Kullarının rızıklarını ve amellerini noksansız koruyan ve gözetendir.

  el-Hasîb

  Kullarınının dînî ve dünyevî bütün işlerine yetendir.O'nun kifâyetinden en büyük nasip, mü'min kullarınadır.Kullarının dünyada yaptıklarını hesaplayandır.

  el-Mu'min

  Elçileri (peygamberleri) tasdik eden, onlara tâbi olanları (îmânlarında) sâdık olduklarına şâhitlik eden, peygamberlerin getirdiklerini (mucizeleri) tasdik edendir.Dünya ve âhirette her emniyet ve güveni verendir.Kıyâmet gününde kendisine îmân edenlere zulüm veya azap etmekten veyahut da onları korkutmaktan emîn kılandır.

  el-Mennân

  Kullarına bol bol veren, büyük nimetler bahşeden ve onlara çokça ihsanda bulunandır.

  et-Tayyib

  Her türlü ayıp ve noksanlıklardan uzak ve temiz olandır.Güzellik ve mutlak kemâliyet yalnızca O'nundur.Kullarına iyiliği pek çoktur.Amellerden ve sadakalardan ancak temiz ve helal olanları ile yalnızca kendisi için yapılanları kabul eder.

  eş-Şâfî

  Kalpleri ve bedenleri hastalıklarından şifâya kavuşturandır.Kullarının elinde, Allah'ın onlara kolay kıldığı ilaçlardan başka ilaç yoktur.Şifâ ise, yalnızca O'nun elindedir.

  el-Hafîz

  Lütuf ve ihsanıyla mü'min kullarını ve onların amellerini, kudretiyle de bütün yarattıklarını koruyan ve gözetendir.

  el-Vekîl

  Âlemleri yaratma ve işlerini idâre etmeyi üstlenendir.Kullarını yoktan yaratma ve onlara yardım etmede yalnızca kendisine güvenilendir.Bir işe başlamadan önce onu kendisine havâle eden ve o işi yaparken kendisinden yardım isteyen, onları muvaffak kılınca da kendisine hamdederek şükreden ve imtihan ettikten sonra O'nun taksim ettiğine rızâ gösteren mü'minlerin vekilidir.

  el-Hallâk

  Allah Teâlâ'nın çok yarattığına delâlet eden bir isimdir.O, yaratmaya ve bu büyük vasıf üzere olmaya devam edecektir.

  el-Hâlık

  Daha önce hiçbir benzeri olmaksızın bütün varlıkları yoktan yaratandır.

  el-Bârî

  Mahlukâtı yoktan var eden, onları takdir edip karar kılan ve onları vücuda getirendir.

  el-Musavvir

  Kullarını,hikmeti, ilmi ve rahmeti gereği,seçmiş olduğu şekil üzere yaratandır.

  er-Rab

  Nimetleriyle kullarını terbiye eden ve onları yavaş yavaş yetiştirendir. Dostlarının kalplerini ıslah edecek şeylerle terbiye edendir.O, yaratan, mâlik ve efendidir.

  el-Azîm

  Zâtı, isimleri ve sıfatlarında mutlak azamet sahibi O'dur.Bunun için bütün kulların, O'na tazim göstermeleri, O'nu, O'nun emir ve yasaklarını yüceltmeleri gerekir.

  el-Kâhir

  Kullarına boyun eğdiren, yarattıklarını kendisine ibâdet etmelerini sağlayan, onların üzerinde hâkim olan, bütün boyunları ve yüzleri kendisine bağ eğdirendir.

  el-Kahhâr

  el-Kâhir sıfatının mübalağasıdır.

  el-Muheymin

  Her şeyi koruyan ve gözetleyen, ona şâhitlik eden ve onu kuşatandır.

  el-Azîz

  İzzet kelimesinin ifâde ettiği bütün anlamlar O'na aittir. Güç ve kuvvet O'nundur. Hiç kimse O'na gâlip gelemez. O'nun hiç kimseye ihtiyacı yoktur. O'nun izni olmadan hiç bir şey yerinden hareket edemez.

  el-Cebbâr

  Emri derhal yerine getirilen irâde sahibidir.Bütün mahlukat, O'nun emrine ve azametine boyun eğmiş, O'nun hükmüne teslim olmuştur.Kırık kalpleri onaran, fakiri zengin kılan, zoru kolaya çeviren, hasta ve yaralıyı iyileştirendir.

  el-Mutekebbir

  Her türlü noksanlıklardan uzak ve kullarına zulmetmekten yüce en büyüktür.Zâlim kullarını kahredendir. Kibriyâ sıfatıyla vasfolunandır.Kim bu konuda O'nunla tartışırsa, onu mahveder ve ona azap eder.

  el-Kebîr

  Zâtı, sıfatları ve fiillerinde büyüktür. O'ndan daha büyük hiç kimse yoktur. Aksine O'nun dışındaki her şey, O'nun celâli ve azameti önünde küçüktür.

  el-Hayiyy

  Vechinin celâline ve hükmünün büyüklüğüne yaraşan hayâ, yalnızca O'nundur.Allah'ın hayâsı, kerem, iyilik, cömertlik ve celâl hayâsıdır.

  el-Hayy

  Sürekli kâmil hayat ile başı ve sonu olmayan bekâ yalnızca O'nundur.Hâli hazırda olan her hayat, yalnızca O'ndandır.

  el-Kayyûm

  Her şeyi tek başına idâre eden, bütün kullarından müstağnî olan, göklerde ve yerde olan her şeyi ikâme edendir.(Göklerde ve yerde olan her şey), O'na muhtaçtır.

  el-Vâris

  Yaratılanların hepsi yok olduktan sonra bâki olan yalnızca O'dur. Sahipleri yok olduktan sonra her şey O'na dönecektir. Elimizde bulunan her şey, emânettir ve bir gün sahibine geri dönecektir.

  ed-Deyyân

  Yaratılanların kendisine teslim olan ve boyun eğen, kullarına, yaptıklarının karşılığını verendir.Eğer iyilik ise, karşılığında kat kat ecir verir.Kötülük ise, karşılığında onu cezâlandırır veya onu affeder.

  el-Melik

  Emretme, yasaklama ve üstünlük O'na aittir.Emri ve fiili ile kullarında tasarruf hakkına sahip olandır. Mülkünü idâre veya muhafaza etmesinde O'nun üzerinde hiç kimsenin üstünlüğü yoktur.

  el-Mâlik

  Mülkün asıl ve yegâne sahibidir. Mülk, kullarını yarattığından beri O'na âittir. Mülk, O'ndan başkasının olmamıştır.Kulların yok olup son bulacağı zaman da mülk O'na aittir.

  el-Melîk

  Mutlak mülk sıfatına delâlet eden isimdir. el-Melik isminden daha beliğdir.

  es-Subbûh

  Her türlü kusur ve noksanlıktan münezzeh olandır.Çünkü kemâl sıfatlar ve mutlak güzellik, O'na aittir.

  el-Kuddûs

  Her türlü kusur ve noksanlıktan münezzeh ve temiz olandır.Çünkü O, mutlak kemâl sıfatlarda tektir. Bu sebeple O'na benzerler icat etmeyin.

  es-Selâm

  Zâtı, sıfatları, isimleri ve fiillerinde her türlü kusur ve noksanlıktan selâmette olandır.Dünya ve âhiretteki her selâmet, O'ndandır.

  el-Hakk

  Ne kendisinde, ne isim ve sıfatlarında, ne de ulûhiyetinde şek ve şüphe olandır. O, hakkıyla ibâdete lâyık ma'buddur. O'nun dışında ibâdete lâyık hiçbir ma'bud yoktur.

  el-Mubîn

  Vahdâniyyeti, hikmeti ve rahmetindeki emri açık olandır.Uysunlar diye dosdoğru yolu ve sakınsınlar diye de sapıklık yollarını kullarına açıklayandır.

  el-Kavîyy

  Tam irâde ile birlikte mutlak kudret sahibi olandır.

  el-Metîn

  O, kuvvet ve kudretinde çetin olandır. Fiillerinde, kendisine ne bir meşakkat, ne bir külfet, ne de bir yorgunluk ulaşır.

  el-Kâdir

  O, her şeye gücü yetendir. Yerde ve gökte hiçbir şey O'nu âciz bırakamaz. O, her şeyi takdir edendir.

  el-Kadîr

  el-Kadîr, el-Kâdir anlamınadır. Fakat el-Kadîr, Allah Teâlâ'yı övgüde daha beliğdir.

  el-Muktedir

  Allah'ın ezelî ilminde geldiği üzere takdir ettiği şeyleri uygulama ve onları yaratmada Allah Teâlâ'nın kudretinin büyüklüğüne delâlet eden isimdir.

  el-Aliyy

  Şânı, üstünlüğü ve zâtı yüce olandır.Her şey, O'nun gücü ve hükümranlığı altındadır.O'nun üzerinde hiçbir şey yoktur.

  el-A'lâ

  el-Muteâl

  Yüceliği önünde her şey zelîl olandır.O'nun üstünde hiçbir şey yoktur. Aksine her şey O'nun altındadır. O'nun gücü ve hükümranlığı altındadır.

  el-Mukaddim

  İrâdesi ve hikmeti gereği her şeyi öne alıp yerine koyandır.İlmi ve ihsanı gereği kimi yarattığını öne alandır.

  el-Muahhir

  Hikmeti gereği her şeyi hak ettği yerine indiren, dilediğini öne alan ve dilediğini geriye alandır. Kulları tevbe eder ve kendisine döner ümidiyle azabı onlardan geciktirendir.

  el-Muse'irr

  Her şeyin kıymetini, makamını ve tesirini arttıran veya azaltandır.Hikmeti ve ilmi gereği eşyaları pahalı veya ucuz kılandır.

  el-Kâbid

  Ruhları kabzedendir (çekip alandır).Hikmeti ve kudreti gereği, imtihan etmek için dilediği kullarından rızıkları kısıtlayandır (kesendir).

  el-Bâsit

  Cömertliği ve rahmetiyle rızkı kullarına geniş kılandır.Hikmeti gereği rızkıyla kullarını imtihan eder ve günah işleyene tevbe etmesi için ellerini uzatır.

  el-Evvel

  Kendisinden önce hiçbir şey olmayandır.Aksine bütün mahlukat, O'nun yaratmasıyla meydana gelmiştir. O'na gelince, O'nun varlığının başlangıcı yoktur.

  el-Âhir

  Kendisinden sonra hiçbir şey olmayandır.O, Bâkî'dir.Yeryüzünde bulunan her şey ise, fânîdir (yok olacaktır). Sonra onların dönüşü, O'nadır.O'nun varlığının sonu yoktur.

  ez-Zâhir

  Her şeyin üzerinde olandır. Kendisinden daha yüksek hiçbir şey yoktur.O, her şeye hükümrandır ve O, her şeyi kuşatmıştır.

  el-Bâtin

  O'ndan öte hiçbir şey yoktur.O yakındır, kuşatandır ve dünyada kullarının gözlerinden gizlenendir.

  el-Vitr

  Ortağı olmayan birdir ve benzeri olmayan tektir.

  es-Seyyid

  Kulları üzerinde mutlak efendilik O'na aittir.O, kullarının mâliki ve efendisidir.Onlar, O'nun yarattıkları ve kullarıdır.

  es-Samed

  Efendiliğinde kâmil olan efendidir.O'na büyük ihtiyaç duydukları için bütün yarattıkları, ihtiyaçlarında O'na yönelirler.Yedirip doyuran, fakat kendisi yedirilip doyurulmayandır.

  el-Vâhid

  Bütün mükemmeliklerle mutlak bir ve tek olan, kendisine hiçbir ortak olmayandır.O'nun benzeri hiçbir şey yoktur.İşte bu, O'nu ibâdette birlemeyi gerektirir. O'nun hiçbir ortağı yoktur.

  el-Ehad

  el-İlâh

  Hakkıyla ibâdete lâyık olan ma'bud (ilah) yalnızca O'dur.