Sayılı Adımlarla Elde Edilen Milyonlarca Sevaplar

Tanımlama

Müslümanın, her hafta cuma namazına erken gitiği takdirde ne kadar sevap kazanacağını gösteren bir broşür.

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Bu broşürün dağıtımı, tercümesi veya basımına katkıda bulunun. Zirâ iyiliğin yapılmasına vesile olan, o iyiliği yapan kimse gibi ecir alır.

  SAYILI ADIMLARLA ELDE EDİLEN MİLYONLARCA SEVAPLAR

  ﴿ملايين الحسنات في خطوات معدودات﴾

  [تركيTürkçe-Turkish-]

  Yazan

  Süleyman b. Abdulkerîm el-Muferric

  Muhammed b. Abdulvahhab Câmii İmam-Hatibi

  El-Cevf- Devmetu'l-Cendel

  Suudi Arabistan

  2009 - 1430

  ﴿ملايين الحسنات في خطوات معدودات﴾

  « باللغة التركية »

  سليمان بن عبد الكريم المفرج

  ترجمة : محمد مسلم شاهين

  2009 - 1430

  Hamd, yalnızca Allah'adır.Salât ve selâm, Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem-'in üzerine olsun.

  Hiç şüphesiz ki insanların çoğu, büyük bir gaflet içerisinde oldukları halde günler, aylar ve yıllar geçip gitmektedir.Allah Teâlâ, yarar-lanmadıkları ve ömürlerinden boşa geçip giden bu vakitlerden onları hesaba çekecektir.Bu sebeple, insanların küçük zannettikleri, oysa Rabbime yemîn olsun ki kıyâmet günü terâzide büyük olan amelleri yerine getirmede kusurlu davranmışlardır. Bu ameller, onlara kısa bir süre içerisinde büyük sevaplar kazandırmakta-dır ki bunlara sevapları kat kat olan ameller denilmektedir. Öyle ki müslüman, çok kısa bir süre içerisinde binlerce sevabı elde edebilirler.

  Mübârek Kardeşim!

  Hepimizin yerine getirme imkânına sahip olduğu bazı amelleri sana sunuyorum.Bunlar,Cuma âdâbıdır ki insanların çoğu, Cuma gününün âdâbından sadece boy abdestini bilirler.Oysa onlar boy abdestinin dışında, yerine getirdiklerinde dünya ve âhiret iyilik-lerine nâil olacakları diğer âdâbı bilememişlerdir.

  Evs es-Sekafî'nin-Allah ondan râzı olsun- rivâyet ettiği hadiste geçen Cuma âdâbı beş tanedir.Evs es-Sekafî şöyle der:Ben, Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem-'i şöyle derken işittim: "Kim, Cuma günü boy abdesti alır, sonra ilk vakitte yaya olarak câmiye gider de imama yakın bir yerde oturur, hutbeyi başından sonuna kadar dinler ve bu sırada konuşmazsa, attığı her adım için ona bir sene boyunca tutulan orucun ve gece yapılan ibâdetin sevabı verilir."[1]

  Bu âdâbı yerine getirenler, bir gün bile oruç tutmasalar ve bir gece bile ibâdet etmeseler, attıkları her adım için bir yıl boyunca gündüz tutulan orucun ve gece yapılan ibâdetin sevabını kazanırlar.O halde atılan bir adım, bir yıl boyunca yapılan amele denk ise,onlarca adım atarak câmiye giden kulun sevabı nice olur.

  Bu kimse, bu adımlar sayısınca yıllarca yapılan amellerin sevabını, hem de çok kolay bir amelle elde edebilir.

  Güvenilir bir müslüman kardeşimiz bana şunu anlattı: Kendisi yukarıdaki hadisi tatbik ederek boy abdesti alıp erkenden, yaya olarak ve adımlarını sık-laştırarak câmiye gider.İmama yakın oturur.Hutbeyi dikkatle dinler.Namazdan sonra dışarı çıktığında, o gün büyük yararlar ve birçok iyilikler elde eder. Ondan sonraki günlerde ise, kendisini daha çok hayrete düşüren ve sevindiren olaylarla karşılaşınca, her Cuma bunları yerine getirmeye karar verir.

  Düşünebiliyor musun kıymetli kardeşim!

  Bir Cuma günü bu sünnetleri tatbik eder ve evin ile câmi arasındaki mesafe 1.000 adım ise sana, içinde bir tane bile günah olmayan 1.000 yıl boyunca gündüz tutulan orucun ve gece yapılan ibâdetin sevabı yazılacaktır.Bu, bir Cuma günü elde edilen mükâfattır.Peki, sana 4 Cuma yani bir ayda ne kadar sevap yazılır? Sana, 4.000 yıl boyunca gündüz tutulan orucun ve gece yapılan ibâdetin sevabı yazılacaktır.

  ( 4 Cuma x 1.000 Adım = 4.000 yıl ).

  Cuma gününe bir yıl boyunca bu şekilde devam edersen,sana 48.000 yıl boyunca gündüz tutulan orucun ve gece yapılan ibâdetin sevabı yazılacaktır. (1 yıl = 48 Cuma x 1.000 Adım= 48.000 yıl ).Bu sevaplar, bir yılın karşılığıdır. Farzedelim ki Allah Teâlâ ömrünü uzun kıldı ve en az 40 yıl yaşadın, bunları bu süre içinde tatbik ettin. (40 yıl = 480 Ay =1.920 Cuma x 1.000 Adım =1.920.000 yıl) Bir milyon, dokuz yüz yirmi yıl boyunca gündüz tutulan orucun ve gece yapılan ibâdetin sevabı yazılacaktır.

  Farzedelim ki Allah Teâlâ, bir yıl boyunca yapılan amelin karşılığı olarak sana 1.000 sevap verecektir.Sana, bir milyon dokuz yüz yirmi yılın karşılığı olarak, bir milyar dokuz yüz yirmi milyon sevap verecektir.

  (1.000 sevap x 1.920.000= 1.920.000.000 sevap ).

  Cuma namazına giderken adımların 1.000 adımdan daha fazla olursa, mükâfatı ne kadar olur dersin !!!

  40 yıldan fazla yaşarsan ve bu sünnetleri tatbik edersen,mükâfatı ne kadar olur dersin!!!

  Allah Teâlâ, bir yıl boyunca yapılan amelin karşılığı olarak 1.000 sevaptan daha fazla verirse, buna ne dersin !!!

  Allah Teâlâ, 1.920.0000.000 sevabı, 700 katıyla veya daha fazlasıyla arttırsa, buna ne dersin !!!

  Hassas terâzilerin kurulacağı o günde, mutlaka milyarlarca sevaplar bulacakasın.

  Kıymetli kardeşim!

  Cuma günü namaza geç gelip hutbeyi dinlemeyi kaçıranlar, farzı terkettiklerinden dolayı günahkâr olmaktadırlar.Bu kimseler, iki rekat Cuma namazını kılmakla yetinirler ki bunların amelleri az, câhillik ve kusurları büyük olmuştur.Allah Teâlâ, kalplerini mühürlediği için, onlar gâfillerden olmuşlardır.

  Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem- şu sözüyle ne kadar doğru söylemiştir: "Her kim, Cuma namazını hafife alarak üç defa terkederse, Allah onun kalbini mühürler." [2]

  (Hastalık ve yolculuk gibi) Cuma namazını mazeretinden dolayı kılamayan herkese şunu söylemek istiyorum:

  Her müslümanı, hadiste geçen bu sünnetleri tatbik etmeye teşvik etmekle bu sevabı elde edenlere ortak olabilir ve onun sevabının aynısına nâil olabilirsin!!!

  Nitekim Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmaktadır: "Her kim, bir iyiliğe delâlet (öncülük) ederse, o iyiliği yapan gibi sevap alır." [3]

  [1] İmam Ahmed rivâyet etmiş, Elbânî de hadis, sahihtir demiştir.

  [2] İmam Ahmed rivâyet etmiş, Elbânî de hadis, sahihtir demiştir.

  [3] Müslim.

  Bilimsel kategoriler: