Bayramları Münâsebetiyle Kâfirleri Kutlamanın Hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir:"Bayramları münâsebetiyle kâfirleri kutlamanın hükmü nedir?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  BAYRAMLARI MÜNÂSEBETİYLE KÂFİRLERİ

  KUTLAMANIN HÜKMÜ

  ﴿ حكم تهنئة الكفار بأعيادهم ﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed Salih el-Muneccid

  Terceme: Muhemmed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2009 - 1431

  ﴿ حكم تهنئة الكفار بأعيادهم ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد صالح المنجد

  ترجمة: محمد بن مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2009 - 1431

  Soru:

  Bayramları münâsebetiyle kâfirleri kutlamanın hükmü nedir?

  Cevap:

  Hamd, yalnızca Allah'adır.

  Noel bayramı veya diğer bayramları münâsebetiyle kâfirleri kutlamak, ittifakla haramdır. Nitekim İbn-i Kayyim -Allah ona rahmet etsin- "Zimmet Ehli İle İlgili Hükümler" adlı kitabında bunu nakletmiş ve şöyle demiştir:

  "Küfrün sembollerine has olan bayramları kutlamaya gelince, bu ittifakla haramdır.

  Örneğin: Kâfirlerin bayramlarını ve oruçlarını kutlayıp:

  "Bayramınız mübarek olsun" veya "Bu bayramda mutlu olasın" demek gibi.

  Bunu söyleyen kimse, kâfir olmaktan kurtulsa bile, söylediği bu söz, haram olan şeylerdendir. Bu davranış; kâfirin haç'a (istavroz'a) secde etmesini kutlamanla aynı mesâbededir.Hatta bu davranış, Allah katında daha büyük günah ve içki içmeyi, cana kıymayı ve zinâ işlemeyi kutlamandan daha şiddetlidir.Dîne değer vermeyen birçok kimsenin bu hataya düşmekte ve işlediği çirkin fiilin farkına bile varmamaktadır. Kim, bir insanı, günah veya bid'attan veyahut da küfürden dolayı kutlarsa, hiç şüphe yok ki, Allah Teâlâ'nın azabına ve gazabına kendisini maruz bırakmış olur."

  Kâfirlerin dînî bayramlarını kutlamanın haram olması ve günahının, İbn-i Kayyim'in zikrettiği mesâbede olmasının sebebi; kâfirlerin küfür sembollerini kabul etmek ve o sembolün onlara lâyık olduğuna rızâ göstermek demektir.Bu küfre kendisi râzı olmasa bile, bir müslümanın, kâfirlerin sembollerine rızâ göstermesi ve bu sembolleri kutlaması haramdır. Çünkü Allah Teâlâ buna asla râzı olmaz.

  Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

  ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ...ﮊ

  [ سورة الزمر من الآية: 7 ]

  "(Ey insanlar!Rabbinizi) inkâr ederseniz,(O’na îmân etmez ve Rasûlüne uymazsanız), O size muhtaç değildir.(O’nun size bir ihtiyacı yoktur, fakat siz O’na muhtaçsınız). O, kullarının kâfir olmalarına râzı olmaz (olmalarını da emretmez). (Ancak size bahşettiği nimetlere) şükrederseniz, ona râzı olur."[1]

  Yine Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

  ﮋ ... ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ...ﮆ ﮊ

  [ سورة المائدة من الآية: 3 ]

  "Bugün size dîninizi (İslâm’ı) kemâle erdirdim, (sizi cehâlet karanlığından İslâm nûruna çıkarmak sûretiyle) üzerinize nimetimi tamamladım ve dîn olarak size İslâm’ı seçtim (râzı oldum)."[2]

  İster aynı işyerinde çalışan kimseler olsun, isterse olmasın, bayramlarından dolayı kâfirleri kutlamak, haramdır.

  Kâfirler, kendi bayramları münâsebetiyle bizi kutladıkları zaman bile onlara cevap vermemeliyiz. Çünkü bu bayramlar, bizim bayramlarımız değildir. Yine bu bayramlar, Allah Teâlâ'nın râzı olduğu bayramlar değildir. Çünkü bu bayramlar, ya onların dînlerine sonradan sokulan (bid'at) bayramlardır ya da aslen meşrû olup, fakat Allah Teâlâ'nın Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- ile bütün yaratılmışlara gönderdiği İslâm dîni ile hükümleri ortadan kaldırılan bayramlardır.

  Nitekim Allah Teâlâ onlar hakkında şöyle buyurmuştur:

  ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ

  [ سورة آل عمران الآية: 85 ]

  "Her kim, İslâm’dan başka bir dîn isterse, o dîn ondan asla kabul olunmayacaktır. Ve o, âhirette hüsrâna uğrayanlardan olacaktır."[3]

  Müslümanın, bu münâsebetle onların dâvetlerine icâbet etmesi, haramdır. Çünkü onların dâvetine icâbet etmek, onlarla birlikte bayramlarına katılmayı içerdiğinden dolayı bunun günahı, onların bayramlarını kutlamaktan daha büyüktür.

  Aynı şekilde müslümanların, bu münâsebetle merasimler düzenleyerek kâfirlere benzemeleri veya onlarla karşılıklı hediyeleşmeleri veya tatlılar ve yemekler hazırlayıp dağıtmaları veyahut da işi bırakmaları da haramdır.

  Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

  (( مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.)) [ رواه أبو داود وأحمد ]

  "Her kim, bir topluluğa (kavme) benzerse (onların giyindiği gibi giyinirse, gittiği yolda giderse ve onların işlediği fiilleri işlerse, günah ve sevap bakımından) o da onlardandır."[4]

  Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir:

  "Bazı bayramlarında kâfirlere benzemek, üzerinde bulundukları bâtıl inançları sebebiyle onların kalplerinin sevinmelerini gerektirir. Belki de, fırsatı değerlendirmelerine ve zayıf îmânlı kimseleri kullanmalarına sevkeder."[5]

  Kim, bunlardan bir şeyi yaparsa, ister bunu onlara nazik ve kibar görünmek için, ister onlara şirin görünmek için, ister utandığı için, isterse herhangi bir sebepten dolayı yapsın, bu kimse günahkârdır. Çünkü bu davranış, Allah'ın dîninde yağcılıktır ve kâfirlerin kalplerini güçlendirme ve dînleriyle iftihar etmelerinin sebeplerinden birisidir.

  Allah Teâlâ'dan, müslümanları dînleriyle güçlü ve aziz kılmasını, dînlerinde onlara sebât göstermesini ve düşmanlarına karşı onları muzaffer kılmasını dileriz. Şüphesiz ki O, güçlü ve azizdir."[6]

  & & & & & &

  [1] Zümer Sûresi: 7

  [2] Mâide Sûresi: 3

  [3] Âl-i İmrân Sûresi: 85

  [4] İmam Ahmed;hadis no: 2/50. Ebu Davud; hadis no: 4/314. İbn-i Teymiyye, "İktidâu's-Sıratı'l-Mustakîm"; c: 1, s: 279'da hadisinin senedinin ceyyid-iyi olduğunu söylemiştir. Suyutî de "el-Câmiu's-Sağîr"; hadis no: 5893'de hadisin hasen olduğunu belirtmiştir.

  [5] İktidâu's-Sırâti'l-Mustakîm

  [6] Mecmû'u Fetâvâ ve Rasâili'ş-Şeyh İbn-i Useymîn; c: 3, s: 369

  Bilimsel kategoriler: