Chủ bút : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Các nguồn gốc:

Văn phòng Al-Rabwah

Giới thiệu chung

Làm Gì Sau Ramadan ?: đây là bài viết nhắc về những gì người Muslim đã hưởng được do vị khách Ramadan rộng lượng mang đến... và chớ trở thành những người đã chấm dứt sự hành đạo sau khi Ramadan đã đi mà hãy tôn thờ Allah đến khi cuộc đời chấm dứt.

Thông tin phản hồi