Allah Không Cần Kẻ Trung Gian

Giới thiệu chung

Allah Không Cần Kẻ Trung Gian: Bài viết chứng minh rằng tất cả mọi lời cầu xin của con người đều đến trực tiếp Allah không cần kẻ gian, bởi Allah là Đấng Hằng Nghe, Đấng Hằng Thấy, Đấng đáp lại lời cầu xin.

Download
Thông tin phản hồi