Eid (Đại Lễ) Là Sự Thờ Phượng Và Tạ Ơn

Giới thiệu chung

“Eid (Đại lễ) là sự thờ phượng và tạ ơn”: Điểm qua một số qui định cũng như những lễ nghĩa của ngày Eid, đồng thời lưu ý một số điều sai trái phổ biến.

Download

Các tác phẩm khoa học:

Thông tin phản hồi