Chủ bút : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Thông dịch: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Các nguồn gốc:

Văn phòng Al-Rabwah

Giới thiệu chung

Đây là bài thuyết giảng thứ sáu rất tuyệt nói về ân phước lễ nguyện Salah, hành phạt dành cho người bỏ hành lễ Salah và trì hoãn lễ nguyện Salah ra khỏi giờ đã ấn định.

Thông tin phản hồi