Tại Sao Bạn Vẫn Chưa Hành Lễ Salah ?

Giới thiệu chung

Đây là bài thuyết giảng thứ sáu rất tuyệt nói về ân phước lễ nguyện Salah, hành phạt dành cho người bỏ hành lễ Salah và trì hoãn lễ nguyện Salah ra khỏi giờ đã ấn định.

Download
Thông tin phản hồi