Tại Sao Chúng Ta Được Tạo Ra ?

Giới thiệu chung

Cuốn sách nhỏ trình bày về mục đích chúng ta được tạo ra, đồng thời trình bài các dạng Tawhid cũng như cảnh báo về tội Shirk và các dạng của nó.

Download
Thông tin phản hồi