Salah Tập Thể

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Salah Tập Thể: Bài thuyết giảng phân tích về giáo lý hành lễ Salah tập thể tại các Masjid.

Thông tin phản hồi