Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Các nguồn gốc:

Văn phòng Al-Rabwah

Giới thiệu chung

Salah Tập Thể: Bài thuyết giảng phân tích về giáo lý hành lễ Salah tập thể tại các Masjid.

Thông tin phản hồi