Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Các nguồn gốc:

Văn phòng Al-Rabwah

Giới thiệu chung

Ai Bỏ Điều Gì Vì Allah Sẽ Được Ngài Ban Cho Thứ Khác Tốt Hơn: Bài thuyết giảng phân tích về Hadith: “Ai Bỏ Điều Gì Vì Allah Sẽ Được Ngài Ban Cho Thứ Khác Tốt Hơn”.

Thông tin phản hồi