Thanh Niên Tiêu Hao Tuổi Thanh Xuân Trong Thờ Phượng Allah

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Bài thuyết giảng thứ sáu về giá trị của tuổi thanh xuân của mỗi người khi tận dụng trong việc thờ phượng Allah.

Thông tin phản hồi