Giá Trị Kiến Thức

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Giá Trị Kiến Thức: Kiến Thức là ánh sáng của cuộc sống và con người không thể sống và phát triển mà không có kiến thức, nhứt là tín đồ Muslim cần phải học hỏi mọi giáo lý liên quan đến thờ phượng.

Thông tin phản hồi