Giáo lý Tayammam ( lấy Wudu' mà không có nước )

Người thuyết trình :

الناشر: Văn phòng Al-Rabwah

Giới thiệu chung

Giáo lý Tayammam ( lấy Wudu' mà không có nước )

Thông tin phản hồi