Thành Tâm Vì Allah

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Thành Tâm Vì Allah: Bài giảng là lời cảnh báo rằng vào ngày tận thế người đầu tiên bị rơi vào hỏa ngục không phải là người Kafir hay là người Đa Thần mà chính là người xướng đọc Qur’an, người bố thí và người đầu quân Jihaad do bởi họ đã đánh mất đi một điều kiện trọng đại của một việc làm được chấp nhận đó là thành tâm vì Allah khi hành đạo.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: