Hỡi Tín Đồ Salah Al-Fajr

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Hỡi Tín Đồ Của Salah Al-Fajr: Đây là bài thuyết giảng về giá trị của buổi Salah Al-Fajr và ân phước dành cho người hành lễ Salah này tại Masjid cùng tập thể.

Thông tin phản hồi