Hỡi Tín Đồ Salah Al-Fajr

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Hỡi Tín Đồ Của Salah Al-Fajr: Đây là bài thuyết giảng về giá trị của buổi Salah Al-Fajr và ân phước dành cho người hành lễ Salah này tại Masjid cùng tập thể.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: