Sao Bạn Không Hành Lễ Salah ?

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Sao Bạn Không Hành Lễ Salah ?: Đây là bài thuyết giảng thứ sáu ngày 06/05/1435 nhằm ngày 07/03/2014, là một bài thuyết giảng nói về ân phước lễ nguyện Salah, hành phạt dành cho người bỏ hành lễ Salah và trì hoãn lễ nguyện Salah ra khỏi giờ đã ấn định.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này