• Việt Nam

    Chủ bút : Nayif bin Ahmad bin Aly Al-Hamd Thông dịch : Amir Mustapha bin Yusuf Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa người đăng tải : Văn phòng Al-Rabwah

    Những Điều Làm Mất Hiệu Lực Của Nhịn Chay Thời Hiện Đại: Tác giả nói: “Tôi đã đọc qua cuốn sách (Những điều làm mất hiệu lực của sự nhịn chay thời bây giờ) của Sheikh tiến sĩ Ahmad bin Muhammad Al-Khaleel thì tôi nhận thấy nó là một cuốn sách hữu ích mà Sheikh - cầu xin Allah bảo vệ ông ta - đã tập trung trong đó một loạt các vấn đề về y học hiện tại (những điều gặp phải), và nó là những điều làm mất hiệu lực của nhịn chay hay không. Và nhận thấy vì sự quan trọng của những vấn đề này và đã được nhiều người hỏi về nó. Do đó tôi đã tóm lược nó lại, đồng thời giải thích thêm để được dễ hiểu, hy vọng Allah  cho nó mang lại nhiều hữu ích cho tất cả mọi người.”

  • Việt Nam

    Chủ bút : Amir Mustapha bin Yusuf Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa người đăng tải : Văn phòng Al-Rabwah

    Bài viết liệt kê các thể loại Salah tự nguyện khuyến khích người Muslim thực hiện nó.

Thông tin phản hồi