Sai Sót Trong Niềm Tin & Vài Lời Nhắc Quan Trọng

Giới thiệu chung

Tác giả nói: “Tôi đã nghe được rất nhiều tin về sai sót của đạo hữu Muslim về niềm tin Imam, đôi khi họ cứ tưởng đó là Sunnah nhưng thật ra nó lại là Bid-a’h (cái tân)”. Trong quyển sách này sẽ phân tích cho bạn rõ đâu là niềm tin viễn vong, lời nói sai trái và hành động Bid-a’h đáng khai trừ trong giáo lý Islam.

Download

Các tác phẩm khoa học:

Thông tin phản hồi