Giáo Lý Tham Gia Các Dịp Lễ, Tết Người Ngoại Đạo

Thông dịch: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Giáo Lý Chúc Người Ngoại Đạo Các Dịp Lễ, Tết: Bài viết phúc đáp về câu hỏi với nội dung câu hỏi: “Trên thế giới hiện đã và đang chuẩn bị tiếp đón một thiên niên kỷ mới, xin hỏi giáo lý Islam ra sao việc người Muslim tổ chức ăn mừng và tham gia sự kiện này ?”

Các nguồn gốc:

Trang web Al-Shabakah Al-Islamiyah www.islamweb.net

Các tác phẩm khoa học:

Thông tin phản hồi