Description

Ise ijosin eyi ti erusin Olohun yoo maa ni esan lori re naa ni eyi ti o ba je wipe onigbagbo ododo ti o si n tele ilana anabi Muhammad ni o se e, sugbon eyi ti o ba je ti alaigbagbo ofo ati adanu ni yoo je ere re.

Irori re je wa logun