Alaye Itumo Aayah kẹtadinlaadọrun ninu Suuratul Bakọrah

Description

Itumọ aayah kẹtadinlaadọrun lati inu Suuratul Bakọrah eyi ti o da lori iroyin bi Ọlọhun Allah se se aranse fun Anọbi Isa ati bi awọn Yahuudi se tako igbedide Ojise Olohun Muhammad.

Irori re je wa logun