Alaye Itumo Aayah kẹtadinlaadọrun ninu Suuratul Bakọrah

Alaye Itumo Aayah kẹtadinlaadọrun ninu Suuratul Bakọrah

التصانيف العلمية:

نبذة مختصرة

Itumọ aayah kẹtadinlaadọrun lati inu Suuratul Bakọrah eyi ti o da lori iroyin bi Ọlọhun Allah se se aranse fun Anọbi Isa ati bi awọn Yahuudi se tako igbedide Ojise Olohun Muhammad.

Irori re je wa logun