Yiyapa Ilana Awọn Asiwaju Ninu Ẹsin Nibi Itumọ Alukurani jẹ Okunfa Isina

Oluko : Rafiu Adisa Bello

Sise atunyewo: Hamid Yusuf

الناشر:

نبذة مختصرة

Ibanisoro yi da lori bi o ti je dandan fun Musulumi lati maa tele ilana awon asiwaju ninu esin papaajulo awon omoleyin ojise Olohun (Saabe) ati awon ti won tele won (Taabi’un) nigbati o ba fe mo itumo Alukurani Alaponle.

Download

التصانيف العلمية:

Irori re je wa logun