Gbigba Kadara gbọ

نبذة مختصرة

Itumọ igbagbọ si kadara pẹlu ẹri rẹ lati inu Alukuraani ati Sunnah.
Lẹyin naa idahun waye si ibeere yi: “ Njẹ a le fi kadara se ikẹwọ fun ẹsẹ dida bii?”

التصانيف العلمية:

Irori re je wa logun